Přihlášení

Pochody na výběr

Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Příloha č. 2 Stanov International Police Association, sekce České republiky

 

 JEDNACÍ ŘÁD

International Police Association

sekce České republiky

Část první

Úvodní ustanovení

§1

(1) Jednací řád International Police Association sekce České republiky (dále jen „jednací řád“) upravuje jednání všech orgánů International Police Association sekce České republiky (dále jen „orgány sekce“).

 

Část druhá

Pravidla pro svolávání zasedání orgánů sekce České republiky

§2

Pravidla pro shromažďování

(1) delegáti kongresu International Police Association sekce České republiky (dále jen „delegát“) jsou zváni generálním sekretářem osobní pozvánkou nejméně osm týdnů přede dnem konání kongresu International Police Association sekce České republiky (dále jen „kongres“).

(2) účastníci shromáždění vedoucích územních skupin jsou zváni generálním sekretářem osobní pozvánkou nejméně čtyři týdny přede dnem konání shromáždění.

(3) účastníci výroční členské schůze (členské schůze) jsou svoláni sekretářem územní skupiny písemnou pozvánkou nejméně dva týdny přede dnem konání schůze.

(4) Pozvánka na zasedání dalších orgánů sekce jež jsou předem stanovena pravidelnými termíny, se účastníkům nezasílá, není-li to nezbytně nutné.

(5) Písemná pozvánka musí obsahovat

 

a) místo, datum a čas konání shromáždění,

b) program nebo hlavní téma jednání,

c) jedná li se o volební shromáždění, musí pozvánka obsahovat i tuto skutečnost,

d) dokumentaci k projednávaným věcem včetně navržených změn, jedná-li se o pozvánku na kongres.

(6) každém shromáždění se vyhotoví protokol který musí obsahovat:

a) začátek a konec shromáždění,

b) prezenční listinu účastníků

c) doslovné znění podaných návrhů se jménem navrhovatele,

d) znění zachycující obsah diskusních příspěvků k návrhům,

e) doslovné znění přijatých návrhů s výsledky hlasování,

f) doslovné znění usnesení shromáždění s výsledky hlasování,

g) správnost protokolu ověřuje předsedající svým podpisem.

(7) S protokolem má právo seznámit se každý účastník oprávněný hlasovat. Tento účastník může proti formulacím zjištěným v protokolu podat námitku, jestliže se jedná o zápis jeho vystoupení. Námitka musí být podána písemně ve lhůtě 15 dnů od seznámení se s protokolem předsedajícímu shromáždění, který o námitce rozhodne.

 

Část třetí

Jednání kongresu

§ 3

(1) Jednání kongresu předsedá prezident sekce České republiky (dále jen „prezident sekce“) nebo viceprezidenti v pořadí stanoveném prezidentem sekce. Předsedající po zahájení jednání konstatuje zda kongres je usnášení schopný.

(2) Jestliže kongres je usnášení schopný, seznámí předsedající účastníky kongresu s programem jednání a požádá delegáty kongresu o případné návrhy na změnu nebo doplnění programu jednání. Pokud je takový návrh podán, hlasuje se nejprve o návrhu a teprve poté o programu.

(3) Jestliže kongres není usnášení schopný předsedající jednání kongresu

 

a) přeruší do doby dosažení nápravy nebo

b) ukončí, nelze-li dosáhnout nápravy.

(4) Jednání kongresu, které bylo ukončeno podle odstavce 3 písmena b), lze ihned opětovně svolat a považovat za usnášení schopné dle pravidla, že počet přítomných představuje počet řádně pozvaných. Pro přijetí usnesení jednání kongresu je zapotřebí tří čtvrtin hlasů.

(5) Schválený program jednání kongresu lze během jednání rozšiřovat jen výjimečně. Předsedající dá bez rozpravy hlasovat o rozšíření programu kongresu, požádá li o to nejméně jedna třetina delegátů.

(6) Předsedající dále přednese návrh kandidátů na členy návrhové komise pro přípravu usnesení kongresu a požádá o případné jiné návrhy. Pokud je takový návrh podán, zařadí nově navrhovaného kandidáta na volební listinu a nechá hlasovat o jednotlivých členech návrhové komise. Členem se stávají první tři navrhovaní dle obdrženého počtu hlasů.

(7) Jedná-li se o kongres na jehož programu jsou volby, předsedající přednese návrh kandidátů na členy volební komise; pro další postup platí ustanovení odstavce 4.

(8) Předsedající poté oznámí jména zapisovatelů a přikročí k projednávání bodů schváleného programu.

 

§ 4

(1) Projednávanou věc uvede zpravidla předkladatel návrhu.

(2) Předsedající zahájí po vystoupení předkladatele diskusi. Nejprve se koná diskuse všeobecná a poté diskuse podrobná. Během všeobecné diskuse lze podat návrh na odročení nebo zamítnutí projednávané věci a návrh jiné předlohy. Během podrobné diskuse lze podat návrhy pozměňovací, návrh na odročení nebo zamítnutí.

(3) Delegáti se hlásí do diskuse písemně před zahájením jednání u generálního sekretáře sekce České republiky, nebo v průběhu jednání u předsedajícího až do ukončení diskuse. Delegáti se mohou do diskuse přihlásit i zdvižením ruky. Písemné přihlášky mají přednost.

(4) Předsedající oznámí při zahájení diskuse přihlášené řečníky. Slovo jim uděluje v pořadí, ve kterém se o ně přihlásili, a poté udělí slovo ostatním přihlášeným. Předkladateli udělí slovo kdykoli o to požádá. Při udělování slova upozorní předsedající dalšího řečníka na to, že jeho vystoupení bude následovat. Slova se smí ujmout ten, komu jej předsedající udělí.

(5) Chce-li se diskuse zúčastnit předsedající, předá řízení schůze.

 

§ 5

(1) Kongres se může k projednávanému bodu usnést na omezení řečnické doby, která nesmí být delší než deset minut. Omezení se nevztahuje na předkladatele a předsedajícího kongresu.

(2) Kongres se může usnést, že k téže věci může delegát vystoupit nejvýše dvakrát. Omezení se nevztahuje na předkladatele a předsedajícího kongresu.

(3) Delegát musí mluvit k projednávané věci. Odchyluje li se od ní nebo překročí-li stanovenou řečnickou lhůtu, předsedající na to delegáta upozorní a vyzve jej aby mluvil k projednávané věci. Nevedlo li dvojí upozornění k nápravě, slovo mu odejme. Jinak nesmí být diskutující nikým přerušován.

 

§ 6

(1) Delegát může v diskusi podávat k projednávané věci návrhy, z nichž musí být zřejmé na čem se má kongres usnést. Předsedající může požádat delegáta, aby svůj návrh zpřesnil nebo jej předložil písemně. Může se jednat o návrh

 

a) na odročení , kterým delegát navrhuje, aby projednávaná věc nebyla rozhodnuta ihned, ale aby se o ní jednalo buď v době pozdější, vyjádřené buď určitým časovým údajem nebo podmínkou, která musí být nejprve splněna, anebo době blíže neurčené; k tomuto návrhu lze podávat pozměňovací návrhy týkající se lhůty odročení nebo podmínky, která má být splněna před projednáváním návrhu.

b) na zamítnutí, jehož důsledkem je to, že projednávaný návrh již nebude předmětem diskuse ani hlasování; k tomuto návrhu nelze podávat pozměňovací návrhy

c) jiné předlohy; je-li předloženo v téže věci několik předloh, rozhodne kongres kterou předlohu bude projednávat. Pokud však projednávaná předloha ve znění pozměňovacích návrhů není přijata, lze navrhnout, aby se projednávala další předloha z předloh dříve zamítnutých.

d) pozměňovací, kterým se vypouštějí, rozšiřují nebo mění některé části původního návrhu.

(2) Jestliže je v rozpravě přednesen návrh pozměňovací, může předsedající přerušit na žádost předkladatele projednávané předlohy projednávání věci až do doby, kdy tento k přednesenému pozměňovacímu návrhu zaujme stanovisko. Současně může předsedající určit lhůtu k zaujetí takového stanoviska.

 

§ 7

Předkladatel může vzít svůj návrh zpět do ukončení diskuse. Poté může vzít svůj návrh zpět pouze se souhlasem kongresu.

 

§ 8

(1) Předsedající diskusi ukončí, nejsou-li do diskuse přihlášeni další řečníci.

(2) Po ukončení diskuse udělí předsedající závěrečné slovo předkladateli. Předkladatel se může závěrečného slova vzdát.

 

§ 9

Prezidentu sekce, viceprezidentům a generálnímu sekretáři sekce České republiky se udělí mimo pořadí slovo kdykoli o to požádají.

Část čtvrtá

Hlasování kongresu

§ 10

(1) Kongres rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Hlasování řídí předsedající kongresu. Je povinen upozornit delegáty kongresu, že bude přikročeno k hlasování.

(2) Předsedající kongresu dá hlasovat nejprve pro návrh a poté proti návrhu.

(3) Kongres je způsobilý se usnášet za přítomnosti nejméně dvou třetin pozvaných delegátů.

(4) K platnému usnesení kongresu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů, není -li stanoveno jinak.

 

§ 11

(1) Po ukončení diskuse oznámí předkladatel, v jakém pořadí se bude o návrzích hlasovat. Hlasuje se postupně o návrhu

 

a) na odročení,

b) na zamítnutí,

c) jiné předlohy,

d) pozměňovacím.

Jestliže jednotlivé návrhy podalo současně více delegátů, hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly předloženy.

(2) Před hlasováním předsedající zopakuje přesné znění návrhu, pokud nebylo delegátům předáno jeho písemné vyhotovení. Předkladatel předlohy může upozornit na souvislost s jinými návrhy.

(3) Vylučuje-li přijatý návrh další návrh, o tomto dalším návrhu se již nehlasuje.

 

§ 12

Způsoby hlasování

Kongres hlasuje veřejně nebo tajně. Způsob hlasování, není li stanoveno jinak, navrhne předsedající kongresu.

 

§ 13

Veřejné hlasování

(1) Veřejně se hlasuje zdvižením ruky.

(2) Výsledky takového hlasování zjišťují skrutátoři, které určí předsedající.

(3) Při veřejném hlasování podle jmen se čtou delegáti v abecedním pořadí. Vyvolaný delegát se vysloví „pro návrh“ nebo „proti návrhu“ a zdržuje-li se hlasování řekne „zdržuji se“. Předsedající každou odpověď opakuje. Jiný projev delegáta se považuje za zdržení se hlasování.

 

§ 14

Tajné hlasování

(1) Tajně se hlasuje prostřednictvím hlasovacích lístků.

(2) Za počet přítomných delegátů při tajném hlasování se považuje počet vydaných hlasovacích lístků.

 

§ 15

Výsledky hlasování

(1) Předsedající vyhlásí výsledek hlasování tak, že sdělí počet přítomných delegátů, počet hlasů odevzdaných pro návrh a proti návrhu a ohlásí, zda byl návrh přijat.

(2) Je-li výsledek veřejného hlasování zcela zřejmý, není třeba zjišťovat přesné počty hlasů. To neplatí, požaduje-li byť i jediný delegát, aby bylo postupováno podle odstavce 1.

(3) Každý delegát může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O přijetí námitky rozhodne kongres bez diskuse. Vyhoví-li kongres námitce, musí se hlasování opakovat.

 

Část pátá

Volby do orgánů sekce České republiky

§ 16

(1) Organizaci voleb zajišťuje volební komise zvolená na volebním shromáždění v počtu nejméně 3 členů.

(2) Navrhovat kandidáty na prezidenta sekce, prvního viceprezidenta, viceprezidenta, generálního sekretáře, asistenta generálního sekretáře, pokladníka a člena předsednictva sekce je oprávněno odstupující předsednictvo sekce a předsednictva územních skupin svým usnesením podepsaným všemi jeho členy.

(3) Návrhy kandidátů se předkládají předsednictvu sekce nejpozději sedmdesátý den přede dnem zahájení kongresu. Na později předložené návrhy není brán zřetel.

(4) Před zahájením volby zkontroluje volební komise, zda jsou připraveny ověřené volební lístky s předtištěnými jmény kandidátů. Jména kandidátů jsou na hlasovacích lístcích uvedena v abecedním pořadí.

(5) Volba se koná nejvýše ve dvou kolech.

(6) Volbu lze uskutečnit byly-li hlasovací lístky vydány v každém kole alespoň polovině delegátů.

(7) Delegát volí tak, že na hlasovacím lístku vyjádří souhlas s jedním z kandidátů tím, že přeškrtne jména ostatních kandidátů.

(8) V místnosti, v níž se sčítají hlasy, mohou být přítomni pouze členové volební komise; další osoby mohou být přítomny jen s jejím souhlasem.

(9) Neplatný je hlasovací lístek který nemá náležitosti uvedené v odstavci 4 a 7 této části. Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o ní volební komise, která to poznamená v zápise o výsledku hlasování.

 

§ 17

Volba funkcionářů orgánů sekce

(1) V prvém kole je zvolen kandidát který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů.

(2) Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, koná se druhé kolo volby.

(3) Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů. Je-li více kandidátů na druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů, postupují do druhého kola všichni takoví kandidáti.

(4) Ve druhém kole je zvolen kandidát který získá nejvyšší počet hlasů přítomných delegátů. Dojde li k rovnosti hlasů ve druhém kole volby, rozhoduje hlas předsedajícího.

(5) O výsledku hlasování každého kola volby se sepíše zápis, který podepíší všichni členové volební komise. V zápise o hlasování se uvede

 

a) počet vydaných hlasovacích lístků,

b) počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků,

c) počet neodevzdaných hlasovacích lístků,

d) počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty,

e) konstatování o zvolení nebo nezvolení kandidáta.

(6) Předseda volební komise oznámí kongresu výsledky každého kola voleb s uvedením údajů obsažených v odstavci 5.

 

§ 18

Volba revizní komise sekce České republiky

(1) Navrhovat kandidáty na předsedu revizní komise a členy revizní komise sekce České republiky oprávněno odstupující předsednictvo sekce a předsednictva územních skupin svým usnesením podepsaným všemi jeho členy.

(2) Návrhy kandidátů se předkládají předsednictvu sekce nejpozději sedmdesátý den přede dnem zahájení kongresu. Na později předložené návrhy není brán zřetel.

(3) Předsedu revizní komise sekce České republiky volí kongres způsobem uvedeným v § 17.

(4) Členy revizní komise sekce České republiky volí kongres na společné kandidátce veřejným hlasováním. Jsou-li navrženi více než čtyři kandidáti, volí je kongres tajnou volbou tak, že každý delegát označí podtržením čtyři kandidáty.

(5) Členem revizní komise sekce České republiky se stanou čtyři kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů.

(6) Při rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedajícího.

(7) Při vyhlášení výsledků hlasování se postupuje podle § 17 odstavec 5 a 6.

 

§ 19

Po projednání všech bodů programu kongresu a přijetí usnesení kongresu, předsedající kongres ukončí.

§ 20

(1) O jednání kongresu se vyhotoví protokol který musí obsahovat

 

a) údaj o začátku a konci kongresu,

b) prezenční listinu delegátů,

c) doslovné znění podaných návrhů se jménem navrhovatele,

d) znění zachycující obsah diskusních příspěvků k návrhům,

e) doslovné znění přijatých návrhů s výsledky hlasování,

f) doslovné znění usnesení kongresu s výsledky hlasování,

g) správnost protokolu ověřuje předsedající svým podpisem.

(2) S protokolem má právo seznámit se každý delegát oprávněný hlasovat. Tento delegát může proti formulacím zjištěným v protokolu podat námitku, jestliže se jedná o zápis jeho vystoupení. Námitka musí být podána písemně ve lhůtě 15 dnů od seznámení se s protokolem prezidentovi sekce, který o námitce rozhodne.

 

Část šestá

§ 21

Ustanovení částí dvě až pět platí přiměřeně i pro výroční členské schůze, členské schůze územních skupin a volbu jejich výkonných orgánů a revizních komisí.

Část sedmá

Postup při přijetí, ocenění a vyloučení člena

§ 22

Přijímání člena

(1) Žadatel o členství ve sdružení podává přihlášku na předepsaném tiskopisu místně příslušné územní skupině, dle bydliště nebo služebního zařazení, spolu se dvěmi fotografiemi formátu 3,5x4,5 cm a úhradou členského příspěvku. Tiskopis po vyplnění osobních údajů podléhá zákonné ochraně. Tiskopis přihlášky je uveden v příloze č. 3 Stanov International Police Association sekce České republiky.

(2) Vedoucí územní skupiny, případně v jeho zastoupení sekretář či pokladník, ověří uvedené osobní údaje a předloží k projednání přihlášku předsednictvu územní skupiny. Za ověření správnosti osobních údajů žadatele jsou vyjmenovaní funkcionáři osobně odpovědni.

(3) Předsednictvo územní skupiny přijímá nového člena usnesením. S přijetím musí vyslovit souhlas nejméně tři čtvrtiny všech členů předsednictva.

(4) Je-li přijat nový člen, postoupí předsednictvo územní skupiny přihlášku se dvěma fotografiemi generálnímu sekretáři sekce České republiky který člena zaeviduje a vystaví členský průkaz. Předsednictvo územní skupiny provede současně odvod z členského příspěvku.

(5) Změnu osobních údajů oznámí člen předsednictvu sekce prostřednictvím předsednictva územní skupiny na předepsaném tiskopise. Tiskopis je uveden v příloze č. 4 Stanov International Police Association sekce České republiky.

 

§ 23

Vyloučení člena

(1) vyloučení člena rozhoduje předsednictvo sekce, které zahájí vylučovací řízení na nejbližším zasedání následujícím po předložení návrhu na vyloučení člena. Ke zjištění skutkových okolností jednání člena určí nejméně dva „vyšetřovatele“ z řad vedoucích územních skupin.

(2) Vyšetřovatelem nesmí být vedoucí územní skupiny, z níž vzešel podnět k vyloučení nebo v níž je vylučovaný člen evidován a člen předsednictva sekce.

(3) Orgány sekce i jednotliví členové územních skupin jsou povinni předložit vyšetřovatelům materiály důležité pro objasnění věci a podat nezbytná vysvětlení.

(4) Předsednictvo sekce rozhodne na základě písemné zprávy vyšetřovatelů o zastavení vylučovacího řízení, nebo o vyloučení člena. Rozhodnutí o zastavení vylučovacího řízení nebo o vyloučení člena se doručí vylučovanému členu a orgánu který dal k vylučovacímu řízení podnět.

(5) Ustanovení odstavce jedna až čtyři platí přiměřeně i pro předsednictvo územní skupiny s tím, že ke zjištění skutkových okolností jednání člena určí předsednictvo územní skupiny nejméně dva „vyšetřovatele“ z řad členů územní skupiny. Vyloučený předsednictvem územní skupiny má právo odvolat se ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení k předsednictvu sekce. Rozhodnutí předsednictva sekce je konečné.

 

§ 24

Oceňování členů

(1) O ocenění člena rozhoduje předsednictvo sekce na základě písemného návrhu územní skupiny nebo předsednictva sekce. Oceněním člena se rozumí udělení věcného daru nebo propůjčení vyznamenání.

(2) Věcný dar může být udělen členu

 

a) za aktivní a angažovanou činnost v International Police Association v trvání nejméně deset let,

b) za výkon funkce v orgánech International Police Association nebo

c) který významným činem přispěl k dobrému jménu International Police Association.

(3) Vyznamenání „ Stříbrný odznak International Police Association sekce České republiky“ může být udělen za

a) dvacet let aktivního členství v International Police Association,

b) aktivní výkon funkce po tři volební období v orgánech International Police Association nebo

c) za dlouhodobé zásluhy o rozvoj International Police Association sekce České republiky.

(4) Vyznamenání „Zlatý odznak International Police Association sekce České republiky“ může být udělen

a) členům, kteří současně splňují dvě podmínky stanovené pro udělení vyznamenání podle odstavce 3,

b) za třicet let aktivního členství v International Police Association nebo

c) za aktivní výkon funkce po pět volebních období v orgánech International Police Association nebo územní skupiny.

(5) Návrh na udělení ocenění kromě osobních údajů člena musí obsahovat též uvedení data přijetí za člena, popřípadě uvedení doby trvání výkonu funkce v orgánu International Police Association. Návrhy dle odstavců 2 písm.c, 3 písm.c, 4 písm.c, musí být podrobně zdůvodněny.

 

Část osmá

Rozpočet a hospodaření

§ 25

(1) Rozpočet účetních jednotek v rámci International Police Association sekce České republiky je veden v souladu s právními předpisy. Pokladní hotovost je omezena částkou 30.000,-Kč. Ostatní finanční prostředky jsou uloženy na účtu u peněžního ústavu. Pro manipulaci s účtem jsou nutné dva podpisy oprávněných osob. Výjimku tvoří drobná provozní vydání z pokladní hotovosti.

(2) Pokladní hotovost účetní jednotky lze navýšit z důvodu finančního zabezpečení významné akce. Navýšení lze provést čtrnáct dnů přede dnem konání významné akce a vyúčtování a obnovení stanovené pokladní hotovosti musí být provedeno do sedmi dnů po konání akce.

 

§ 26

Dispoziční právo k účtům

(1) Dispoziční právo k účtům předsednictva sekce mají:

 

a) prezident sekce,

b) generální sekretář a

c) pokladník.

(2) Dispoziční právo k účtům územní skupiny mají:

a) vedoucí,

b) sekretář a

c) pokladník.

(3) Uplatnění dispozičního práva k účtům je podmíněno podpisem dvou oprávněných funkcionářů.

 

§ 27

Pravomoc při nakládání s majetkem

(1) Prezident sekce a vedoucí územní skupiny jsou oprávněni schválit jednorázový výdaj do výše 10.000,-Kč.

(2) Předsednictvo sekce a předsednictvo územní skupiny jsou oprávněny schválit jednorázový výdaj až do výše majetku tohoto orgánu.

(3) Smluvní závazky přijímané statutárními zástupci orgánů sekce jsou omezeny ručením do výše jmění tohoto orgánu. Při smlouvách překračujících kmenové jmění tohoto orgánu, musí být smluvní partner na toto ustanovení písemně upozorněn, aby tím byly vyloučeny případné sankce dle obchodního zákoníku.

 

§ 28

Účetní administrativa

Účetní doklady a peněžní deník se ukládají na dobu stanovenou platnými právními předpisy o vedení účetnictví. Za jejich uložení a archivaci odpovídá pokladník.

§ 29

Cestovní náhrady

(1) Člen sdružení vyslaný orgánem sekce na služební cestu k plnění úkolů orgánu sekce má nárok na náhradu jízdních výdajů, zvýšených výdajů na stravování, výdajů na ubytování a nutných vedlejších výdajů.

(2) Pro stanovení výše náhrad cestovních výdajů se použijí právní předpisy platné pro příslušníky Policie České republiky.

(3) O vyslání na cestu rozhoduje svým usnesením předsednictvo sekce nebo územní skupiny. V naléhavém případě stačí souhlas prezidenta sekce nebo vedoucího územní skupiny a jednoho člena příslušného předsednictva podléhající však dodatečnému souhlasu příslušného orgánu.

(4) Vyúčtování náhrad cestovních výdajů schvalují vždy dva členové příslušného orgánu.

 

§ 30

Sociální fond

(1) Prostředky sociálního fondu jsou vedeny na samostatném účtu u peněžního ústavu.

(2) Na účet uvedený v odstavci 1 mohou být převedeny tyto peněžní prostředky:

 

a) část odvodu z členského příspěvku člena určeného pro předsednictvo sekce,

b) přebytky z kulturních a sportovních akcí a sponzorské dary.

(3) Pomoc ze sociálního fondu může být poskytnuta pouze členům sdružení nebo jejich rodinným příslušníkům z tuzemska i zahraničí. Důvodem poskytnutí pomoci je nezaviněná závažná tíživá sociální situace člena.

(4) O poskytnutí pomoci do výše 10.000 Kč rozhoduje prezident sekce. O poskytnutí pomoci převyšující 10 000 Kč rozhoduje předsednictvo sekce.

(5) Převod finančních prostředků na sociální fond z běžného účtu sekce České republiky podléhá schválení shromážděním vedoucích územních skupin

 

Část devátá

Spisový a skartační řád a ochrana osobních údajů

§ 31

Spisový a skartační řád

(1) O jednání orgánů sekce se vyhotovuje zápis. V zápise musí být uvedeno místo, datum a program jednání, podané návrhy a usnesení.

(2) Zápis provádí určený zapisovatel a schvaluje jej orgán jehož se týká.

(3) Vyhotovený zápis podepisuje zapisovatel a jeho správnost ověřuje statutární zástupce nebo jím pověřený funkcionář.

(4) Zápisy se opatřují pořadovými čísly a řadí se časově za sebou. K zápisu se připojuje prezenční listina a další doklady vztahující se k jednání.

(5) Za písemnosti orgánu sekce odpovídá generální sekretář spolu se svým asistentem a za písemnosti orgánu územní skupiny sekretář s pokladníkem.

(6) Skartace písemností se provádí po 5 letech, nestanoví-li právní předpisy jinak.

(7) Skartaci písemností při zániku územní skupiny, nebo celé sekce České republiky provede orgán určený předsednictvem.

 

§ 32

Ochrana osobních údajů

Za ochranu osobních údajů odpovídá prezident sekce, generální sekretář sekce České republiky, vedoucí územní skupiny a člen územní skupiny pověřeným vedením evidence členů.

§ 33

Informování o zahraničních cestách

Územní skupiny jsou povinny informovat předsednictvo sekce o uskutečnění zahraničních služebních cest členů územní skupiny a o přijetí zahraničních návštěv. Informace obsahuje termín, účel a místo konání zahraniční cesty nebo zahraniční návštěvy a počet účastníků.