Přihlášení

Pochody na výběr

Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

A Základní princip

 

Článek 1 – Základní princip

Mezinárodní Pravidla vycházejí z článku 20 Mezinárodních stanov IPA.

 

B Národní sekce

 

Článek 2 - Členství

1. Kategorie a podmínky členství jsou následující:

a) Řádné členství

Každá jednotlivá sekce má právo sama určit, kdo bude považován za příslušníka policie a kdo může být jejím členem. Sekce má rovněž právo podle vlastního uvážení stanovit rozdíl mezi příslušníky policie a mezi občanskými pracovníky policejních složek. Podmínky členství a jakékoli změny těchto podmínek musí příslušná sekce oznámit Stálému výkonnému výboru. 

Příslušníci policie v aktivní službě či ve výslužbě, kteří nejsou členy IPA a kteří se přihlásí k trvalému pobytu v jiné zemi, mohou být přijati za členy pouze tehdy, splňují-li podmínky pro přiznání členství, platné v jejich vlasti. Pokud jsou již tito příslušníci členy IPA, mají právo ponechat si členství v jejich bývalé sekci nebo jej převést do sekce, působící v zemi jejich nového trvalého bydliště. Toto ustanovení se vztahuje i na příslušníky policie, kteří služebně působí v zahraničí.

b) Přidružené členství cizích státních příslušníků

Členové policejních složek země, která nemá vlastní Sekci IPA, mohou získat členství v existujících sekcích jako přidružení členové s cizí státní příslušností. Takovéto členství zaniká zřízením sekce IPA v příslušné zemi, jíž je tento člen občanem.

c) Čestné členství

Sekce mohou přiznat čestné členství pozůstalým manželkám či manželům svých členů. Čestní členové mají stejná práva jako řádní členové sekcí. Čestné členství však neopravňuje jeho držitele k zastávání jakékoli výkonné funkce.

 

Článek 3 - Stanovy

1. Sekce jsou povinny předložit své Stanovy neprodleně po jejich přijetí či změně Stálému výkonnému výboru v jednom z oficiálních jednacích jazyků.

2. Rozpory mezi Národními a Mezinárodními stanovami, vyplývající z právního řádu příslušné země, přezkoumá Mezinárodní výkonná rada. Stanovy nesmí odporovat základním zásadám, stanoveným v části A Mezinárodních stanov IPA.

 

Článek 4 – Řízení a organizační struktura

1. V zájmu zajištění řádného výkonu členských práv a účinného řízení mohou být sekce rozděleny do územních skupin.

2. Územní skupiny musí omezit své aktivity pouze na příslušná území; územní skupiny nejsou nezávislé a v rámci IPA je může zastupovat pouze Národní výkonný výbor.

3. Žádná ze sekcí či územních skupin se nesmí stát sama členem jiné organizace nebo přihlásit IPA do jiné organizace bez předchozího souhlasu Mezinárodní výkonné rady . 

4. Pracovní skupiny či jiné zájmové skupiny, včetně těch, které mají mezinárodní členství, mohou své problémy a náměty prezentovat výlučně prostřednictvím příslušných národních sekcí.

5. Sekce mohou v souladu se Směrnicí pro ubytovací zařízení IPA zakládat v příslušných zemích vlastní ubytovací zařízení.

 

Článek 5 – Pozastavení členství

1. IEC má právo pozastavit členství sekce v IPA v těchto případech:

a) v případě porušení Mezinárodních stanov, Mezinárodního jednacího řádu nebo Směrnic;

b) v případě, že vnější okolnosti mohou v dohledné budoucnosti zabránit příslušné sekci ve výkonu jejích povinností, vyplývajících z příslušných předpisů, zejména v případech, kdy právní řád příslušného státu brání prosazování základních principů, zakotvených v části A Mezinárodních stanov;

c) v případě, kdy příslušná sekce po dobu dvou let neplatí své mezinárodní odvody a neplní své finanční závazky ani po písemné výzvě Mezinárodní pokladny IPA k jejich uhrazení;

d) v případě, že příslušná sekce po dobu dvou let nepředloží Zprávu o činnosti nebo jiné informace, vyžadované Mezinárodním výkonným výborem;

e) v případě, kdy počet členů příslušné sekce poklesne pod minimální hranici 50 členů, požadovanou Směrnicí pro založení a přijetí Národních sekcí;

f) v případě, kdy o to příslušná sekce požádá, přičemž každá sekce má právo požádat o pozastavení členství bez udání důvodů.

2. Mezinárodní výkonná rada má právo na doporučení Stálého výkonného výboru určit sekci, která bude zastupovat zájmy sekce, jejíž členství bylo pozastaveno, a která bude usilovat o to, aby takové pozastavení bylo zrušeno; tato sekce však nemá právo hlasovat jménem sekce, kterou zastupuje;

3. Ve výjimečných případech, kdy Stálý výkonný výbor dospěje k názoru, že daná situace je v rozporu s částí A Mezinárodních stanov a rozhodnutí nelze odkládat do příštího zasedání Mezinárodní výkonné rady, může s okamžitou platností pozastavit členství kterékoli sekce v IPA. Za těchto okolností Mezinárodní výkonný výbor neprodleně určí v souladu s článkem 5.2 Mezinárodního jednacího řádu jinou sekci, aby zastupovala zájmy sekce, jejíž členství bylo takto pozastaveno.

4. Sekce, jejíž členství bylo pozastaveno, ztrácí svá hlasovací práva; světového kongresu IPA a konferencí Mezinárodní výkonné rady se mohou účastnit pouze její pozorovatelé, kteří však nemají nárok na proplacení nákladů, spojených s jejich účastí.

5. Členy sekce, jejíž členství bylo pozastaveno, musí ostatní sekce nadále považovat za členy IPA, musí jim umožnit jim účast na všech akcích a těmto členům se dostat stejného uznání jako ostatním členům IPA i přes to, že jejich členské průkazy nejsou platné.

6. Pozastavení členství nemá vliv na mezinárodní funkce či členství v mezinárodních komisích, zastávané členy sekce, jejíž členství bylo pozastaveno.

7. Sekce, jejichž členství bylo pozastaveno, mají právo nadále dostávat informace, oběžníky a podobné materiály za předpokladu, že jejich Národní výkonný výbor zůstává nadále v činnosti.

8. Každý případ pozastavení členství musí přezkoumat Mezinárodní výkonná rada na svém nejbližším zasedání. V této souvislosti předloží příslušnou zprávu sekce, pověřená zastupováním té sekce, jejíž členství bylo pozastaveno. V případě, že důvody pozastavení stále existují, může Mezinárodní výkonná rada prodloužit platnost pozastavení členství nebo zvážit vyloučení příslušné sekce v souladu s článkem 9. Mezinárodních stanov.

9. Pozastavení členství může zrušit pouze Mezinárodní výkonná rada.

10. V případě, kdy má být pozastavení členství zrušeno, vyřeší Mezinárodní výkonná rada jako první na doporučení Stálého výkonného výboru otázku veškerých splatných odvodů, které má sekce, jejíž členství bylo pozastaveno, uhradit. 

 

Článek 6 – Ochrana práv k symbolům IPA

 

1. Symboly IPA nesmí být použity ke komerčním účelům. 

2. Sekce mohu povolit užívání symbolů IPA svým územním skupinám či členům pouze za výše stanovených podmínek. Při každém použití symbolu musí být příslušným způsobem zobrazeno označení jeho ochrany v souladu s autorským právem.

3. Jakékoli změny symbolů ohrožují autorská práva a z tohoto důvodu nejsou povoleny. Vzory dvou forem symbolů, chráněných autorským právem, jsou uchovávány u generálního sekretáře IPA.

 

Článek 7 – Členské průkazy

 

1. Existují dva typy členských průkazů:

a) Průkaz v modrých látkových deskách s prostorem pro nalepení ročních členských známek;

b) Průkaz v podobě kreditní karty, platný pouze po dobu jednoho roku.

Každá ze Sekcí má právo rozhodnout o tom, jaký typ členského průkazu použije.

2. Členství v IPA prokazují výhradně výše uvedené členské průkazy, platné pro příslušný rok.

3. Za tisk členských průkazů IPA v látkových deskách odpovídá Mezinárodní pokladna IPA. Členské průkazy a roční známky objednávají jednotlivé sekce u Mezinárodní pokladny.

Mezinárodní pokladna odpovídá za vytvoření matrice členského průkazu typu kreditní karty ve formátu, připraveném pro tisk. Za tisk těchto členských průkazů odpovídají sekce, které je používají.

4. Členské průkazy musí obsahovat jméno a příjmení člena, název sekce, členské číslo a rok přijetí člena do IPA. Tyto údaje musí být uvedeny v jednom z oficiálních jednacích jazyků. Na zadní straně průkazu mohou být uvedeny další údaje, vyžadované příslušnou sekcí.

5. Členské průkazy zůstávají majetkem sekce, která je vydala.

6. Členské průkazy IPA, které nejsou platné pro daný rok, mohou být v případě, že jsou neplatné po dobu delší jednoho roku, zadrženy a vráceny sekci, jež je vydala. Toto ustanovení se nevztahuje na členy sekce, jejíž členství bylo pozastaveno (Viz. článek 5.5 Mezinárodního jednacího řádu).

 

Článek 8 - Zastupování

1. Prezident národní sekce zastupuje tuto sekci na jednáních Mezinárodní výkonné rady jako delegát Mezinárodní výkonné rady a je také zástupcem sekce s hlasovacím právem na Světových kongresech IPA a na konferencích Mezinárodní výkonné rady.

2. Jako delegát Mezinárodní výkonné rady může být prezident národní sekce na světových kongresech IPA a na konferencích Mezinárodní výkonné rady zastoupen v souladu s článkem 10.4 Mezinárodního jednacího řádu.

 

Článek 9 - Pozorovatelé

Každá sekce může na vlastní náklady vysílat na světové kongresy IPA a na konference Mezinárodní výkonné rady nejvýše dva pozorovatele.

 

C Mezinárodní výkonná rada (IEC)

 

Článek 10 - Zasedání

1. Delegáti z každé sekce, není-li členství této Sekce pozastaveno podle ustanovení článku 8 Mezinárodních stanov, jsou zváni k účasti na světových kongresech IPA a na konferencích Mezinárodní výkonné rady na náklady IPA. 

2. Každá sekce je povinna oznámit mezinárodnímu generálnímu sekretáři jména a adresy příslušných delegátů a pozorovatelů nejméně 90 dnů před zahájením světového kongresu IPA nebo konference Mezinárodní výkonné rady.

3. Nejsou-li jména a adresy delegáta či některého z pozorovatelů známy 90 dnů před zahájením světového kongresu IPA nebo konference mezinárodní výkonné rady, musí být ve lhůtě, stanovené v článku 10.2 Mezinárodního jednacího řádu, oznámen počet účastníků. Jména a adresy pak budou předány mezinárodnímu generálnímu sekretáři před zahájením zasedání.

4. V případě, že delegát není v souladu s ustanovením článku 8. Mezinárodního jednacího řádu prezidentem národní sekce, je jeho přihláška platná pouze tehdy, je-li podepsána prezidentem a generálním sekretářem příslušné národní sekce.

5. V případě, že má některá ze sekcí zájem, aby ji na světovém kongresu IPA nebo na konferenci Mezinárodní výkonné rady zastupovala jiná sekce, musí tuto skutečnost písemně oznámit mezinárodnímu generálnímu sekretáři nejpozději 90 dnů před zahájením zasedání. Alternativně je možné toto oznámení doručit kdykoli před zahájením zasedání, avšak pouze v případě, že příslušná sekce byla již zaregistrována k účasti na zasedání v souladu s článkem 10.2 Mezinárodního jednacího řádu. V každém případě je však takovéto oznámení platné pouze tehdy, je-li předáno na příslušném formuláři a opatřeno podpisy prezidenta a generálního sekretáře příslušné národní sekce. Formulář musí rovněž obsahovat písemný souhlas prezidenta sekce, která byla zastupováním pověřena. 

Plné moci k zastupování platí pro všechna hlasování a volby na světovém kongresu IPA a na konferenci Mezinárodní výkonné rady a nelze je žádným způsobem omezit. Každý delegát může zastupovat nejvýše jednu jinou Sekci.

6. Jestliže delegátovi zabrání v účasti nepředvídatelné okolnosti, musí jeho náhradník, vyslaný příslušnou sekcí, předložit před svojí účastí Stálému výkonnému výboru dopis, podepsaný prezidentem příslušné sekce, ve kterém je výslovně označen jako delegát příslušné sekce.

7. Veškerá oznámení mohou být zasílána faxem. Oznámení, u nichž se nevyžadují podpisy, mohou být zasílána i e-mailem (pouze oznámení, uvedená v článku 10.2 a 10.3 Mezinárodního jednacího řádu). Při zasílání poštou by si příslušné sekce měly vyžádat potvrzení o předání zásilky poštovní službě.

 

Článek 11 – Ztráta hlasovacích práv

Delegáti, nezaregistrovaní v souladu s článkem 10 Mezinárodního jednacího řádu a delegáti sekcí, které neuhradily příslušné mezinárodní odvody, vyžadované v článku 15.3 Mezinárodních stanov, nemají v průběhu zasedání hlasovací práva. Navíc jim nebudou uhrazeny cestovní náklady a náklady na ubytování, spojené s jejich účastí na zasedání. 

 

Článek 12 – Program jednání

1. Program jednání může zahrnovat pouze návrhy, které byly předány mezinárodnímu generálnímu sekretáři v písemné formě nejpozději 90 dnů před zahájením zasedání. Návrhy musí být odůvodněny a musí obsahovat vysvětlení jednotlivých diskutovaných bodů. Pokud mají tyto návrhy jakékoli finanční dopady, musí být tyto dopady rovněž podrobně vysvětleny.

2. Návrhy na změnu Mezinárodních stanov musí být předány mezinárodnímu generálnímu sekretáři v písemné formě nejpozději 6 měsíců před zahájením světového kongresu IPA.

3. Návrhy na změny Mezinárodního jednacího řádu a Směrnic musí být předány mezinárodnímu generálnímu sekretáři v písemné formě nejpozději 4 měsíce před zahájením zasedání světového kongresu IPA nebo konference Mezinárodní výkonné rady.

4. Program jednání zahrnuje zprávy:

- mezinárodního generálního sekretáře,

- mezinárodního pokladníka,

- interních auditorů,

- mezinárodních komisí, a

- jednotlivých sekcí v souladu s požadavky, upravenými v článku 5.8 Mezinárodního jednacího řádu.

Tyto zprávy musí mít mezinárodní generální sekretář k dispozici nejméně 90 dnů před zahájením zasedání.

5. Návrhy na přijetí nových sekcí, předložené Mezinárodním výkonným výborem, musí být uvedeny jednotlivě v posledním bodě programu jednání, před bodem “Různé”.

6. Mezinárodní generální tajemník zašle 45 dnů před zahájením světového kongresu IPA nebo konference Mezinárodní výkonné rady všem registrovaným sekcím následující dokumenty a informace, zpracované v požadovaném oficiálním jednacím jazyce:

- návrh programu jednání,

- seznam kandidátů na funkce ve Stálém výkonném výboru a seznam

 kandidátů na funkci interních auditorů,

- předložené návrhy,

- předložené zprávy v souladu s ustanovením článku 12.4 Mezinárodního

 jednacího řádu,

- seznam delegátů,

- seznam pozorovatelů, a

- jména zplnomocněných zástupců v souladu s ustanovením článku 10.5

 Mezinárodního jednacího řádu.

7. Program jednání musí být schválen všemi delegáty na začátku zasedání.

 

Článek 13 - Předsednictví

Světovému kongresu IPA a konferencím Mezinárodní výkonné rady předsedá mezinárodní prezident a v případě jeho nepřítomnosti jeho zplnomocněný zástupce.

 

Článek 14 – Průběh zasedání

Průběh zasedání světového kongresu IPA a konferencí Mezinárodní výkonné rady se řídí Směrnicí pro organizaci a průběh zasedání.

 

D. Stálý výkonný výbor (PEB)

 

Článek 15 - Volby

1. Mezinárodní generální sekretář vyrozumí kandidáty na jednotlivé funkce ve Stálém výkonném výboru nejméně 90 dnů před zahájením světového kongresu IPA. Po uplynutí 90-ti denní lhůty není povoleno předkládat další kandidatury na funkce ve Stálém výkonném výboru, s výjimkou případu, kdy při volbě není na příslušnou funkci žádný kandidát. V tomto případě má právo navrhnout kandidáty na tuto funkci Mezinárodní výkonná rada. Kandidáti nemohou být nominováni či zvoleni bez svého souhlasu.

2. Průběh voleb řídí delegát nebo odstupující člen Stálého výkonného výboru, kterého vyberou účastníci voleb ze svého středu. Řídící voleb může jmenovat vhodný počet skrutátorů, aby mu pomohli se sčítáním hlasů.

Řídící voleb a skrutátoři nemohou být nominováni jako kandidáti a nesmí být ze stejné sekce, jako některý z nominovaných kandidátů.

3. Volby do Stálého výkonného výboru probíhají v následujícím pořadí:

- mezinárodní prezident

- první mezinárodní viceprezident

- druhý mezinárodní viceprezident

- třetí mezinárodní viceprezident

- mezinárodní generální sekretář

- zástupce mezinárodního generálního sekretáře

- mezinárodní pokladník

- zástupce mezinárodního pokladníka.

4. Volí se tajným hlasováním. Volební lístky se delegátům rozdávají pro každé kolo volby. Volební lístky se uchovávají po dobu jednoho roku ode dne konání volby. Pokud je na příslušnou funkci nominován pouze jeden kandidát, může být hlasování provedeno zvednutím ruky. 

5. Za zvoleného se považuje kandidát, který získal nadpoloviční většinu platných hlasů. 

Jestliže je na příslušnou funkci nominováno více kandidátů a žádný z nich nezíská tento podíl hlasů, provede se rozhodující hlasování mezi dvěma kandidáty, kteří získali nejvyšší počet hlasů.

 

Článek 16 - Poradce

Po zvolení nového mezinárodního prezidenta může Mezinárodní výkonná rada jmenovat odstupujícího prezidenta do Stálého výkonného výboru ve funkci poradce, a to až do skončení následující konference Mezinárodní výkonné rady. Poradce nemá ve Stálém výkonném výboru hlasovací právo.

 

Článek 17 – Interní auditoři

1. Světový kongres IPA zvolí dva interní auditory. Pro volbu auditorů se použije postup, upravený v článcích 15.1, 15.4 a 15.5 Mezinárodního jednacího řádu.

2. Interní auditoři odpovídají za kontrolu věcné správnosti příjmů a výdajů Mezinárodní pokladny a za ověření toho, zda je účetnictví vedeno v souladu s Mezinárodními stanovami, Mezinárodním jednacím řádem, s rozhodnutími Mezinárodní výkonné rady a Stálého výkonného výboru. Auditoři rovněž předkládají Mezinárodní výkonné radě na každém světovém kongresu IPA a na každé konferenci Mezinárodní výkonné rady písemnou zprávu.

 

Článek 18 – Předsednictví a nástupnictví ve funkci

1. Stálý výkonný výbor zasedá nejméně jedenkrát ročně, aby zhodnotil řízení a činnost IPA. Mezi zasedáními vykonává Stálý výkonný výbor svoji činnost prostřednictvím korespondence či jakýmkoli jiným způsobem.

2. Zasedáním Stálého výkonného výboru předsedá mezinárodní prezident, který má v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas.

Otázky následnictví ve funkci se řeší takto:

- Mezinárodního prezidenta nahradí ve funkci mezinárodní viceprezidenti v pořadí podle jejich funkce.

- Mezinárodního generálního sekretáře a mezinárodního tajemníka nahradí ve funkcích jejich zástupci.

Jestliže se funkce uvolní, zůstane v ní nástupce až do skončení funkčního období.

 

Článek 19 – Mezinárodní řídící centrum (IAC)

 

1. Stálý výkonný výbor udržuje v činnosti Mezinárodní řídící centrum (IAC).

2. Mezinárodní řídící centrum spadá pod pravomoc mezinárodního generálního sekretáře a zajišťuje činnost IPA.

3. Stálý výkonný výbor odpovídá za sjednávání nájemních smluv a pracovních smluv.

4. Ve své zprávě (článek 12.4 Mezinárodního jednacího řádu) musí mezinárodní generální sekretář rovněž informovat Mezinárodní výkonnou radu o činnosti Mezinárodního řídícího centra.

 

E. Další ustanovení

 

Článek 20 – Podnikatelské subjekty

Stálý výkonný výbor, sekce a územní skupiny mohou uzavírat smlouvy a dohody s jakoukoli jinou organizací nebo podnikem, pokud tato organizace či podnik nekontrolují či nemají vliv na kteroukoli část IPA.

 

Článek 21 – Interní záležitost

1. Zprávy a zápisy z jednání, které se podle článku 18.2 Mezinárodních stanov považují za interní, se označí na každé stránce slovem “Interní” a na jejich konci musí být uvedeno rozhodnutí, na jehož základě jim byl tento charakter přiznán. K dokumentu musí být připojen seznam oprávněných příjemců.

2. Charakter zpráv a zápisů z jednání určí Stálý výkonný výbor, s výjimkou zpráv, předkládaných Mezinárodní výkonnou radou. V tomto případě o charakteru dokumentů rozhoduje tento orgán.

3. Charakter dokumentů, stanovený jednotlivými sekcemi nebo jejich územními skupinami, musí všichni členové IPA respektovat.

4. Dokumenty by měly být označovány jako důvěrné či určené omezenému okruhu příjemců pouze v případech, kdy by zveřejnění jejich obsahu mohlo IPA poškodit.

 

Článek 22 – Změny Jednacího řádu a Směrnic

1. O změnách Jednacího řádu či Směrnic může rozhodovat pouze světový kongres IPA nebo konference Mezinárodní výkonné rady, a to dvoutřetinovou většinou všech hlasů sekcí, přítomných či řádně zastoupených na zasedání. 

2. Veškeré dodatky a změny nabývají platnosti a účinnosti neprodleně po ukončení světového kongresu IPA nebo konference mezinárodní výkonné rady.

3. Jakmile byl již návrh na změnu Jednacího řádu předložen světovému kongresu IPA nebo konferenci Mezinárodní výkonné rady, nesmí být stejný návrh projednáván po dobu 3 let, pokud není cílem jeho nového projednání zabránit vzniku rozporu s jiným článkem Mezinárodních stanov a/nebo Mezinárodního jednacího řádu nebo takovýto rozpor napravit.

4. Veškeré otázky, týkající se výkladu, které vyvstanou v souvislosti s Mezinárodním jednacím řádem či Směrnicemi, vyřeší dočasně Stálý výkonný výbor, a to až do doby, než o nich rozhodne Mezinárodní výkonná rada.

 

Článek 23 – Platnost a účinnost

Tento Mezinárodní jednací řád byl přijat 18. světovým kongresem IPA v Lublani ve Slovinsku a nabyl účinnosti dne 22. září 2006.