Přihlášení

Pochody na výběr

Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

A. Základní principy

 

Článek 1 – Název, motto, znaky a jazyky

 

 1. Název asociace je “International Police Association” (Mezinárodní policejní asociace) (dále jen „IPA“).

 2. Motto IPA v Esperantu zní: “SERVO PER AMIKECO” (služba přátelstvím).

 3. Symboly IPA jsou chráněny autorským právem a mohou být používány výhradně v rámci IPA.

 4. Oficiálními jednacími jazyky IPA jsou angličtina, francouzština, němčina a španělština. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi dokumentů se vždy použije anglická verze.

 

Článek 2 – Cíle IPA

1. IPA je nezávislým orgánem, složeným z příslušníků a občanských zaměstnanců policejních služeb, sdružených v národních sekcích, bez ohledu na to, zda jsou v aktivní službě nebo ve výslužbě a bez ohledu na jejich hodnost, pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk či náboženství. Cílem IPA je vytvářet vzájemné přátelské vztahy a podporovat mezinárodní spolupráci.

IPA se řídí principy, stanovenými Všeobecnou deklarací lidských práv, přijatou Valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 1948 a uznává, že jakákoli forma mučení je zcela v rozporu s těmito principy.

Mezi cíle IPA patří rozvoj kulturních vztahů mezi jejími členy, rozšiřování jejich všeobecných znalostí a výměna profesních zkušeností; kromě toho chce IPA usilovat o vzájemnou podporu v sociální sféře a přispívat v rámci svých možností k mírovému soužití mezi národy a k zachování míru na celém světě.

 

2. V tomto ohledu se IPA zavazuje:

a) Rozvíjet osobní kontakty členů organizováním výměnných stáží jednotlivců i skupin, pořádáním kolektivních rekreačních pobytů a podporou vzájemných přátelských písemných styků;

b) Posilovat úctu k zákonu a veřejnému pořádku v policejních složkách, které jsou členy všech národních sekcí;

c) Rozvíjet společenské a kulturní aktivity a podporovat výměnu profesních zkušeností;

d) Posilovat vážnost policie v členských zemích a napomáhat zlepšení vztahů mezi policií a širokou veřejností;

e) Prostřednictvím výměnných pobytů mladých policistů a mezinárodních setkání mládeže přispívat k toleranci a porozumění mezi národy, jakož i k většímu pochopení pro práci policie;

f) Podporovat pravidelnou výměnu publikací mezi národními sekcemi a poskytovat informační služby o všech důležitých tématech pro účely tvorby publikací IPA v jednotlivých členských zemích;

g) Šířit mezinárodní publikace a napomáhat tvorbě bibliografického seznamu prací s policejní tématikou a všude tam, kde je to možné, i veškerých děl, souvisejících s právem či právní problematikou;

h) Prostřednictvím přátelských kontaktů mezi policisty ze všech kontinentů podporovat mezinárodní spolupráci a přispívat ke vzájemnému pochopení profesních problémů.

 

Článek 3 – Organizační struktura a sídlo

1. IPA se skládá výhradně z národních sekcí (dále jen “sekce”), které společně pracují v Mezinárodní výkonné radě za účelem dosažení společných cílů. Veškerá rozhodnutí, přijatá Mezinárodní výkonnou radou, jsou pro sekce závazná, pokud nejsou v rozporu s právním řádem státu příslušné sekce.

2. Sídlem IPA je Ženeva ve Švýcarsku. IPA se řídí švýcarským právem. (Článek 60 a násl. švýcarského Občanského zákoníku (dále jen CCS)).

3. IPA ručí za své závazky pouze do výše svého majetku (Článek 75a – CCS). Každá ze sekcí ručí za své závazky pouze do výše jejího ročního odvodu.

 

B Národní sekce

 

Článek 4 – Založení a přijetí

Sekce mohou být založeny v kterékoli zemi, v níž dosud neexistuje sekce IPA. Při založení se postupuje v souladu se Směrnicí pro zakládání a přijetí národních sekcí.

 

Článek 5 - Členství

Sekce získávají své členy z řad příslušníků a občanských pracovníků policejních složek v zemi své působnosti v souladu se zásadami, stanovenými v článku 2.1 Mezinárodních stanov. 

Existují tyto kategorie členství:

a) Řádné členství,

b) Přidružené členství,

c) Čestné členství.

Definice a podmínky členství jsou stanoveny v článku 2. Mezinárodního jednacího řádu.

 

Článek 6 - Stanovy

1. Sekce vytvářejí své vlastní stanovy, které nesmí být v rozporu s Mezinárodními stanovami IPA.

2. Porušení Mezinárodních stanov, Mezinárodního jednacího řádu či Směrnic řeší sekce, jíž je daná osoba členem. V případě nečinnosti bude příslušná sekce pohnána k zodpovědnosti za porušení Stanov či Jednacího řádu v souladu s ustanovením článku 5.1.a) Mezinárodního jednacího řádu.

 

Článek 7 - Řízení a organizační struktura

 1. Sekce si volí svůj vlastní Národní výkonný výbor, jehož funkční období určí Stanovy. Národní výkonný výbor se musí mít alespoň tyto funkcionáře:

- Prezidenta

- Generálního sekretáře

- Pokladníka

 2. Sekce jsou v oblasti svého řízení nezávislé.

 3. Sekce vykonávají svoji činnost v souladu Mezinárodním jednacím řádem.

 

Článek 8 – Pozastavení členství

 1. Mezinárodní výkonná rada nebo, ve výjimečných případech, Stálý výkonný výbor má právo pozastavit členství jednotlivých sekcí.

 2. Důvody pro pozastavení členství a příslušný postup stanoví článek 5 Mezinárodního jednacího řádu.

 

Článek 9 - Vyloučení

1. Vyloučení je možné výhradně po pozastavení členství a pouze v případě, že důvody pro pozastavení členství stále trvají. Vyloučení se schvaluje nejméně dvoutřetinovou většinou všech hlasů sekcí, přítomných nebo zastoupených na světovém kongresu IPA nebo na konferenci Mezinárodní výkonné rady.

2. Po vyloučení sekce se její členové mohou stát přidruženými zahraničními členy jiných sekcí v souladu s ustanovením článku 2.1.b) Mezinárodního jednacího řádu.

 

C Mezinárodní výkonná rada

 

Článek 10 – Úkoly a složení

1. Mezinárodní výkonná rada je nejvyšším orgánem IPA a v plném rozsahu odpovídá za její činnost.

2. Mezinárodní výkonnou radu tvoří po jednom delegátu z každé Sekce a ze Stálého výkonného výboru. Mezinárodní výkonná rada zasedá jedenkrát za 3 roky na světovém kongresu IPA a v období mezi kongresy jedenkrát ročně na konferenci Mezinárodní výkonné rady.

3. Na světovém kongresu IPA nebo na konferenci Mezinárodní výkonné rady musí být přítomny či zastoupeny nejméně dvě třetiny všech sekcí a nejméně pět členů Stálého výkonného výboru.

4. Stálý výkonný výbor svolává světový kongres IPA nebo konferenci Mezinárodní výkonné rady v době a na místě, schváleném Mezinárodní výkonnou radou. Pokud je ze závažných důvodů třeba místo či datum konání změnit, rozhoduje o jeho změně Stálý výkonný výbor.

5. Mimořádný světový kongres IPA lze svolat:

· jestliže nejméně polovina všech Sekcí předloží Stálému výkonnému výboru písemný návrh na jeho svolání; nebo

· jestliže po ustavení krizového výboru v souladu s článkem 13.1 Mezinárodních stanov vyvstane nutnost provedení nových voleb. Tyto nové volby musí proběhnout nejpozději do jednoho roku po ustavení krizového výboru. Pokud se má v tomto období konat konference Mezinárodní výkonné rady, bude svolána jako mimořádný světový kongres IPA.

· jestliže vyvstane potřeba vyřešit v souladu s ustanovením článku 21.3 Mezinárodních stanov konflikt mezi články Mezinárodních stanov.

6. Každá ze sekcí, jakož i Stálý výkonný výbor, mají v Mezinárodní výkonné radě po jednom hlasu.

7. Na světový kongres IPA a na konference Mezinárodní výkonné rady musí být na náklady IPA přizván i zástupce “IBZ Schloss Gimborn” (Mezinárodní vzdělávací centrum na hradě Gimborn). Tento zástupce se může vyjadřovat pouze k záležitostem, týkajícím se IBZ Schloss Gimborn a nemá žádná hlasovací práva.

6. Podmínky účasti na světovém kongresu IPA a na konferencích Mezinárodní výkonné rady upravuje článek 10. Mezinárodního jednacího řádu.

 

D Stálý výkonný výbor (PEB)

 

Článek 11 – Volba a složení

 

 1. Stálý výkonný výbor je volen na Světovém kongresu IPA na funkční období tří let.

 2. Členy Stálého výkonného výboru jsou:

 - mezinárodní prezident,

 - tři mezinárodní viceprezidenti,

 - mezinárodní generální sekretář,

 - zástupce mezinárodního generálního sekretáře,

 - mezinárodní pokladník,

 - zástupce mezinárodního pokladníka.

 Členové Stálého výkonného výboru mohou být zvoleni opětovně.

 3. Postup voleb je upraven v článku 15. Mezinárodního jednacího řádu.

 

Článek 12 – Povinnosti Stálého výkonného výboru

 

1. Stálý výkonný výbor odpovídá za řízení IPA a za výkon rozhodnutí Mezinárodní výkonné rady. Ve všech záležitostech, které nesnesou odkladu, má Stálý výkonný výbor právo jednat jménem Mezinárodní výkonné rady.

2. IPA zastupuje navenek její mezinárodní prezident spolu s dalším členem Stálého výkonného výboru.

3. Stálý výkonný výbor vykonává svoji činnost v souladu s Mezinárodním jednacím řádem.

 

Článek 13 – Krizový výbor

1. V případě, že Stálý výkonný výbor není schopen dále vykonávat svoji činnost, ustanoví se Krizový výbor, složený z prezidentů pěti historicky nejstarších sekcí IPA (sekce Velké Británie, Holandska, Belgie, Francie a Norska). V případě, že se některá z těchto sekcí nemůže účastnit z důvodu jejího rozpuštění či vyloučení, nastoupí na její místo další historicky nejstarší sekce.

2. Krizový výbor řídí v souladu s článkem 10.5. Mezinárodních stanov činnost IPA až do doby konání nových voleb.

 

Článek 14 – Mezinárodní komise

1. Za účelem prosazování cílů IPA se zřizuje pět stálých komisí, jejichž úkolem je podporovat práci Stálého výkonného výboru:

 - Mezinárodní komise pro vnější vztahy (ERC)

 - Mezinárodní kulturní komise (ICC)

 - Mezinárodní komise pro vnitřní záležitosti (IIC)

 - Mezinárodní odborná komise (IPC)

 - Mezinárodní komise pro sociální záležitosti (ISC)

 2. Jmenování členů komisí, jejich povinnosti a pracovní metody upravuje Směrnice pro mezinárodní komise.

 

E Finance

 

Článek 15 – Správa finančních prostředků

1. Finanční prostředky IPA spravuje Mezinárodní pokladna IPA v souladu s rozhodnutími Mezinárodní výkonné rady a Stálého výkonného výboru.

2. Veškeré úhrady cestovních nákladů a nákladů na ubytování, které Mezinárodní pokladna provádí, musí být v souladu se Směrnicí pro cestovní a ubytovací výlohy.

3. Každá ze sekcí musí každoročně, nejpozději před zahájením světového kongresu IPA nebo konference IEC, uhradit své mezinárodní odvody, stanovené Mezinárodní výkonnou radou.

4. Finanční rok je shodný s rokem kalendářním. Mezinárodní pokladna provádí uzávěrku finančního hospodaření vždy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku a předkládá Mezinárodní výkonné radě komplexní zprávu o finančním hospodaření IPA.

 

Článek 16 – Účetní audit

1. Účetní záznamy, účetní doklady, výpisy z bankovních účtů atp. přezkoumá každoročně nezávislý účetní auditor.

2. Mezinárodní auditory volí světový kongres IPA na tříleté funkční období. Mezinárodní auditor může být opětovně zvolen pouze jednou. Volbu a povinnosti mezinárodních auditorů upravuje článek 17. Mezinárodního jednacího řádu.

 

F Další ustanovení

 

Článek 17 – Nestrannost

Členové Stálého výkonného výboru, členové Mezinárodních komisí, interní auditoři a členové Krizového výboru vykonávají své funkce nezávisle na zájmech svých sekcí a výlučně výhradně v zájmu a pro dobro IPA.

 

Článek 18 - Publikace

1. Jménem IPA není dovoleno činit či publikovat jakákoli prohlášení, týkající se politických, náboženských nebo rasových otázek.

Ve všech publikacích je třeba dodržovat přísnou zásadu neutrality IPA.

2. Zprávy a zápisy z jednání, označené jako “interní”, nesmí být zveřejněny ani předány nepovolaným osobám.

 

Článek 19 - Rozpuštění

1. IPA může být rozpuštěna pouze na mimořádném světovém kongresu IPA, a to dvoutřetinovou většinou všech hlasů přítomných či řádně zastoupených sekcí.

2. V případě rozpuštění budou finanční prostředky IPA věnovány jedné nebo více humanitárním organizacím, které určí mimořádný světový kongres IPA.

 

Článek 20 – Jednací řád a Směrnice

1. K podpoře Mezinárodních stanov bude přijat Mezinárodní jednací řád.

2. Složitější postupy nebo záležitosti, vyžadující podrobnější výklad, než jaký mohou přiměřeným způsobem pokrýt Mezinárodní stanovy či Mezinárodní jednací řád, mohou být upraveny prostřednictvím Směrnic.

3. Mezinárodní jednací řád a veškeré Směrnice tvoří nedílnou součást Mezinárodních stanov.

 

Článek 21 – Změny Stanov 

1. Stanovy IPA může změnit pouze světový kongres IPA dvoutřetinovou většinou všech hlasů sekcí, přítomných či řádně zastoupených na kongresu.

2. Veškeré dodatky a změny vstupují v platnost bezprostředně po skončení kongresu.

3. Zjistí-li se po skončení světového kongresu IPA, že jakýkoli dodatek či změna Stanov je v rozporu s jakýmkoli článkem Mezinárodních stanov či Mezinárodního jednacího řádu, bude nejbližší následující konference Mezinárodní výkonné rady svolána jako mezinárodní kongres IPA, avšak pouze za účelem vyřešení tohoto rozporu. Po jeho vyřešení bude zasedání pokračovat jako řádná konference Mezinárodní výkonné rady.

4. Veškeré otázky, týkající se výkladu, které vyvstanou v souvislosti se Mezinárodními stanovami, vyřeší dočasně Stálý výkonný výbor, a to až do doby, než o nich rozhodne Mezinárodní výkonná rada.

 

Článek 22 – Platnost a účinnost

Tyto Mezinárodní stanovy byly přijaty 18. světovým kongresem IPA v Lublani, ve Slovinsku a nabyly účinnosti dne 22. září 2006.