Přihlášení

Pochody na výběr

Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

SHROMAŽĎOVACÍ ŘÁD
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
SEKCE ČESKÉ REPUBLIKY


§1

1. Shromažďovací řád je podle článku 8 součástí stanov a platí pro všechny organizační součásti IPA - sekce ČR. 
2. Shromážděními, ve smyslu shromažďovacího řádu, jsou republikové kongresy, sjezdy, členské schůze a zasedání.


§2

1. Účastníci každého shromáždění jsou svoláváni písemnou pozvánkou. Ta musí obsahovat místo a čas, program nebo hlavní téma.

2. Při volebním shromáždění musí být plánovaná volba na pozvánce přesně vyznačena. 
3. K shromáždění podle § 1 odst. 2 shromažďovacího řádu je potřebné provést pozvání osobně. 
4. K členskému shromáždění je možno zvát oběžníkem.


§3

1. Každé shromáždění musí mít vedení. Po zahájení shromáždění a schválení programu je zvoleno vedení 
2. (dále jen „předsedající„) hlasováním účastníků k tomu oprávněných. 
3. Předsedající vede a končí shromáždění. 
4. Na schůzích přejímá vedení předsedající nebo jeho zástupce.

 

§4

1. Podle stanov je shromáždění IPA - sekce ČR jen tehdy usnášení schopné, když je přítomna třetina náležitě pozvaných členů. 
2. Členská shromáždění jsou jako orgán podle stanov usnášení schopná, jsou-li k těmto shromážděním sezvaná. 
3. Usnášení schopnost je zajišťována vedoucím, který provádí sčítání. Pokud není shromáždění usnášeníschopné, předsedající je ukončí. 
4. Když se po zahájení shromáždění vzdálí více než 2/3 přítomných účastníků, je zasedání přerušeno. Pokračuje se opět, obnoví-li se usnášení schopnost. Pokud toho není dosaženo, je shromáždění ukončeno.


§5

1. Předsedající přiděluje nejprve slovo k bodům projednávaného programu referujícím, zpravodajům a navrhovatelům, a to v případě, že si přejí vystoupit. 
2. Poté je přikročeno k diskusi. Řečníci dodržují pořadí tak, jak se hlásili ke slovu. Předsedající může požadovat písemné přihlášky. 
3. Členové výboru mohou obdržet slovo po každém vystoupení řečníka, když o to požádají. 
4. Po diskusi dostanou referující, zpravodajové a navrhovatelé závěrečné slovo.


§6

1. Předsedající shromáždění může se souhlasem členů omezit vystoupení řečníků na určitou dobu. 
2. Předsedající může řečníka, který se odchýlil od věci, vrátit k tématu, nebo může účastníky, pokud poruší řád, jmenovitě napomenout. 
3. Při opětovném provinění proti § 6, odst. 2 Shromažďovacího řádu může být řečníkovi slovo odebráno. Řečník už k tomuto bodu programu nemůže obdržet slovo.


§7

Při porušení pořádku a průběhu jednání může předsedající shromáždění přerušit. Když nedokáže zjednat pořádek, opustí své místo. Zasedání je tímto přerušeno. Jestliže se ani tím neobnoví klid, ukončí předsedající shromáždění.


§8

1. Slovo k jednání je přidělováno ihned nebo během řeči a při hlasování. 
2. K návrhům o jednacím řádu je udělováno slovo vždy jen jednomu řečníkovi pro a proti. Poté je o návrhu hlasováno.


§9

1. Slovo k osobním poznámkám se uděluje jen na závěr projednávaných bodů programu. 
2. Čas k vystoupení s návrhy k jednacímu řádu a k osobním poznámkám, jakož i k vysvětlování, je stanoven podle § 10, odst. 2 Jednacího řádu nejvýše na pět minut.


§10

1. Jestliže se chce předsedající shromáždění zúčastnit diskuse, předá vedení svému zástupci. Jestliže není zástupce určen, učiní tak před začátkem svého vystoupení. 
2. Krátká objasnění a vysvětlení, která zkracují diskusi nebo podávají vysvětlení, může předsedající začlenit mimo pořadí.


§11

1. Návrhy k bodům programu jsou projednávány při jednotlivých podáních. Předsedající může požadovat písemnou formu. Souhlas s těmito návrhy se provádí po závěru diskuse. 
2. Návrhy, které se nezabývají body programu, mají platnost jako iniciativní (naléhavé) návrhy a jsou projednávány jen tehdy, když s tím souhlasí většina přítomných. O důležitosti návrhu se hlasuje až na konci programu projednávaných bodů. Návrhy na změnu stanov se nevylučují.


§12

1. Po ukončení debaty a v případě závěrečného slova provádí předsedající shromáždění souhlas s návrhy tak, jak byly zahrnuty do diskuse. Během hlasování se nepřipouští hlásit se do diskuse.