Přihlášení

Pochody na výběr

Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

STANOVY


International Police Association - sekce České republiky

 

 

 

 

ČLÁNEK 1

 PRÁVNÍ POSTAVENÍ A PŘEDMĚT ČINNOST

(1)International Police Association - sekce České republiky (dále jen „sekce České republiky") je občanským sdružením s působností na celém území České republiky podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, která je členem mezinárodní organizace "International Police Association" (dále jen „IPA").

(2)Sekce České republiky je nezávislé sdružení příslušníků Policie České republiky (dále jen „příslušník"), bývalých příslušníků, strážníků obecní policie a zaměstnanců v pracovním poměru k Policii České republiky, Středním policejním školám Ministerstva vnitra a Policejní akademii České republiky, bez rozdílu hodnosti, pohlaví, rasy, barvy kůže, jazyku nebo náboženského vyznání.

(3)IPA je vázána zásadami vyjádřenými ve Všeobecné deklaraci lidských práv, kterou přijala Organizace spojených národů v roce 1948.

(4)Cílem IPA je vytvářet pouta přátelství a posilovat mezinárodní spolupráci, rozvoj kulturních vztahů mezi jejími členy, rozšiřování jejich všeobecných vědomostí a výměna odborných zkušeností. Podporuje vzájemnou pomoc v sociální oblasti a přispívá v rámci svých možností k mírovému soužití mezi národy a k zachování světového míru.

(5)Tyto stanovy jsou ve shodě smezinárodními stanovami a mezinárodním jednacím řádem IPA a jsou závazné pro sekci České republiky a každého člena této sekce, pokud tomu nebrání právní předpisy platné na území České republiky.

(6)Oficiální adresa je následující:

International Police Association Sekce České republiky Kounicova 687/24 611 32 Brno

(7)Heslo IPA zní ,JServoper Amikeco" (Služba přátelstvím).

(8)Znak IPA je chráněn mezinárodním právem (Copyright 1974) a právem České republiky jako registrovaná ochranná známka. Bez souhlasu předsednictva sekce České republiky lze znak používat pouze na vizitkách členů sekce České republiky.

(9)Členové sekce České republiky se prokazují průkazem člena IPA, který je majetkem sekce České republiky. Při ukončení členství je člen povinen vrátit průkaz sekci České republiky.

(10)   Předmětem činnosti sekce České republiky je v souladu s možnostmi vytvářet
podmínky pro vznik a udržování přátelských vztahů a spolupráce na mezinárodní úrovni, pro
všeobecné vzdělávání, profesní výměnu zkušeností, kulturní a sportovní aktivity a vzájemnou
pomoc v sociální oblasti mezi všemi členy IPA a podpora profesní kultury bezpečnostního sboru.


(11) K uskutečňování svých cílů chce sekce České republiky:

\

 1. a)podporovat osobní kontakty příslušníků prostřednictvím vzájemných^setkání jednotlivců a skupin, výměnných pobytů a navazování písemných styků,
 2. b)posilovat úctu před zákonem a dodržování veřejného pořádku,
 3. c)podporovat rozvoj sociálních a kulturních aktivit a výměnu profesních zkušeností,
  1. d)napomáhat k posílení vážnosti bezpečnostních sborů a k zlepšování vztahů mezi nimi a obyvatelstvem,
  2. e)výměnnými akcemi mladých příslušníků a setkáními mládeže posilovat toleranci a porozumění mezi lidmi,
  3. f)výměnou publikací, vydávaných národními sekcemi napomáhat předávání informací a témat, jež mohou rozšířit profesní rozhled všech členů IP A,
  4. g)zveřejňovat profesní informace z oblasti vlastní činnosti,
   1. h)přátelskými kontakty mezi příslušníky všech národních sekcí přispívat k posílení spolupráce zejména v profesní oblasti.

 

 

 

ČLÁNEK 2

ČLENĚNÍ SEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

(1)Sekce České republiky je samostatným právním subjektem a účetní jednotkou registrovanou Českým statistickým úřadem a finančním úřadem, který se člení na územní skupiny sekce České republiky (dále jen „územní skupina"); rozhodnutí orgánů sekce České republiky je pro územní skupiny závazné.

(2)Územní skupiny mohou zakládat právní vztahy s

 

 1. a)mezinárodními, zemskými nebo národními orgány IPA,
 2. b)ústředními správními úřady České republiky a
 3. c)státními orgány a nestátními organizacemi jiných států.

 

 

 

ČLÁNEK 3

ORGÁNY SEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

(1)Orgány sekce České republiky tvoří

 

a)kongres sekce České republiky (dále jen „kongres"),

b)předsednictvo sekce České republiky (dále jen „předsednictvo sekce"),

c)revizní komise (dále jen „revizní komise sekce") a

d)shromáždění vedoucích územních skupin.

 

(2)Orgány územní skupiny tvoří:

 

 1. a)členská schůze,
 2. b)předsednictvo a
 3. c)revizní komise.

ČLÁNEK 4

KONGRES

(1)Kongres je nej vyšším orgánem sekce České republiky, který

 

a)odpovídá za řešení všech záležitostí sekce České republiky s konečnou platností,

b)volí předsednictvo a revizní komisi sekce České republiky,

c)schvaluje stanovy sekce České republiky, jednací řád sekce České republiky a statut revizní komise sekce,

d)schvaluje zprávu o činnosti předsednictva sekce, zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise sekce,

e)projednává návrhy ostatních orgánů sekce České republiky a přijímá k nim usnesení,

f)rozhoduje o rozpuštění sekce České republiky a jmenuje likvidátory. O rozpuštění sekce se hlasuje veřejně podle jmen.

(2)Kongres se schází ve třetím kalendářním roce následujícím po roce konání předcházejícího kongresu. O konání mimořádného kongresu rozhodne předsednictvo sekce, vysloví li s tím souhlas nejméně tři čtvrtiny všech členů předsednictva sekce, na žádost revizní komise sekce nebo na žádost nejméně poloviny předsednictev územních skupin.

(3)Termín konání kongresu stanoví předsednictvo sekce a svolává jej prezident sekce České republiky (dále jen „prezident sekce") nejpozději osm týdnů přede dnem jeho konání.

(4)Kongres se skládá z

 

a)delegátů územních skupin a

b)členů předsednictva a revizní komise sekce.

(5)Počet delegátů jednotlivých územních skupin stanoví předsednictvo sekce podle počtu členů územní skupiny k poslednímu dni kalendářního roku, který předchází roku konání kongresu. Klíčem je jeden delegát na každých započatých sto členů územní skupiny. Delegáti jsou voleni členskou schůzí územní skupiny. Územní skupina volí i jejich náhradníky. Jména a příjmení delegátů musí být oznámena předsednictvu sekce nejméně tři měsíce přede dnem konání kongresu.

(6)Mandát delegáta zaniká

 

a)zvolením jiného delegáta nebo

b)ukončením jeho členství v sekci České republiky.

(7)Návrhy bodů programu jednání kongresu jsou oprávněni předkládat účastníci kongresu, shromáždění vedoucích územních skupin, revizní komise sekce a předsednictva územních skupin. Jednotlivé návrhy musí být předloženy písemně předsednictvu sekce nejpozději deset týdnů přede dnem zahájení kongresu.

(8)Návrhy na změny bodů programu jednání kongresu musí být předsednictvu sekce předloženy písemně nejpozději šest týdnů přede dnem zahájení kongresu. Tyto změny musí být rozeslány všem účastníkům kongresu nejpozději dva týdny přede dnem zahájení kongresu.

(9)Kongres je usnášení schopný, jsou li přítomny nejméně dvě třetiny delegátů.

(10)   Usnesení kongresu je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas více než polovina
přítomných delegátů; týká-li se usnesení změny stanov nebo rozpuštění sekce České republiky,
musí s ním vyslovit souhlas nejméně tři čtvrtiny přítomných delegátů.
(11)   Usnesení kongresuje závazné pro všechny členy sekce České republiky.


ČLÁNEK 5

PŘEDSEDNICTVO SEKCE ČESKÉ REPUBLIKY


Oddíl 1

                                                Mandát  členů

(1)Předsednictvo sekce je voleno kongresem na dobu tří let a jeho mandát končí zvolením nového předsednictva sekce.

(2)Odstoupí li člen předsednictva sekce v průběhu volebního období, rozhodne o obsazení volného místa předsednictvo. Pro zánik mandátu nového člena se použije ustanovení odstavce 1.

 

Oddíl 2

                     Působnost předsednictva sekce České republiky

(1)Předsednictvo sekce řídí činnost sekce České republiky v období mezi zasedáním kongresu, kterému odpovídá za svoji činnost. Předsednictvo sekce zejména

 

a)předkládá kongresu zprávu o své činnosti a zprávu o hospodaření sekce České republiky,

b)projednává zprávy revizní komise sekce a na její návrh činí opatření k nápravě nedostatků,

c)zastupuje sekci České republiky při jednání s mezinárodním předsednictvem IP A, předsednictvy národních sekcí IP A, při jednání s centrálními orgány státní správy s právnickými a fyzickými osobami a před soudy, a to prostřednictvím svých statutárních zástupců nebo pověřených členů předsednictva sekce,

d)zřizuje odborné poradní komise k řešení odborných otázek a zadává jim k tomuto úkoly; členem poradní komise může být i odborník, který není členem IP A,

e)rozhoduje o založení nové územní skupiny; pověřený člen předsednictva sekce předsedá shromáždění členů IP A, na kterém se nová územní skupina zakládá,

f)rozhoduje o vyloučení člena sekce České republiky na návrh revizní komise sekce, nebo předsednictva územní skupiny,

g)rozhoduje o rozpuštění územní skupiny na návrh revizní komise sekce, po předchozím souhlasu shromáždění vedoucích územních skupin,

h)uděluje věcné dary, čestná uznání a čestné odznaky,

i)  přiznává čestné nebo přidružené členství v sekci České republiky,

j) deleguje členy předsednictva sekce najednání členské schůze územní skupiny.

(2)Jednání předsednictva sekce svolává prezident sekce nejméně jednou za tři měsíce nebo na žádost nejméně třetiny členů předsednictva sekce.

(3)Předsednictvo sekce informuje o přijatých usneseních předsednictva územních skupin a členy revizní komise sekce.

 

Oddíl 3 Složení předsednictva sekce

 

(1) Předsednictvo sekce se skládá z

a)prezidenta sekce,

b)prvního viceprezidenta,

c)viceprezidenta,

d)generálního sekretáře,

e)asistenta generálního sekretáře,

f)pokladníka a

g)pěti členů předsednictva sekce.


(2) Prezident sekce

a)je statutárním zástupcem sdružení,

b)jedná jménem sekce s jinými národními sekcemi, s mezinárodním výborem, s představiteli státních orgánů a orgánů obcí a dalšími právnickými a fyzickými osobami,

c)po předchozím souhlasu předsednictva sekce podepisuje smlouvy, dohody a další důležité dokumenty týkající se celé sekce,

d)svolává, zahajuje a končí kongres a shromáždění vedoucích územních skupin, kterým také předsedá, řídí činnost sdružení a předsedá jednání předsednictva sekce,

e)má podpisové právo k bankovním účtům sdružení a kontroluje dodržování rozpočtu,

f)navrhuje provedení kontrol revizní komisi sekce,

g)po předchozím souhlasu předsednictva sekce na návrh svůj, předsednictva sekce nebo předsednictev územních skupin uděluje věcné dary a propůjčuje vyznamenání zasloužilým členům,

h)je správcem dat obsažených v evidenci členů sekce České republiky a

i)  informuje předsednictvo sekce o své činnosti a rozhodnutích ve vnějších vztazích;

(3)První viceprezident

 

a)zastupuje prezidenta v plném rozsahu působnosti a pravomocí v době, kdy prezident nemůže funkci vykonávat, nebo v jiných případech na základě pověření prezidentem,

b)dbá o stálý kontakt mezi předsednictvem sekce a územními skupinami,

c)připravuje a realizuje řešení problémů ve vztazích předsednictva sekce k územním skupinám,

d)spolu s generálním sekretářem odpovídá za řešení členských otázek,

e)připravuje vznik nových územních skupin, předkládá předsednictvu sekce návrh na jejich založení, kontroluje jejich činnost a napomáhá k rozvoji jejich aktivit a

f)ve vymezené působnosti navrhuje revizní komisi sekce provedení kontrol;

(4)viceprezident

 

a)zastupuje prezidenta ve vymezeném rozsahu působnosti nebo na základě pověření a zastupuje prvního viceprezidenta v plném rozsahu působnosti a pravomocí v době, kdy nemůže funkci vykonávat,

b)zpracovává legislativní otázky sekce České republiky,

c)podílí se najednání se státními orgány, připravuje a organizuje jednání k uzavírání smluv a dohod týkajících se činnosti sekce České republiky a sleduje jejich plnění,

d)dohlíží na dodržování stanov a vnitrních předpisů v činnosti všech orgánů sekce České republiky a navrhuje opatření k nápravě případných pochybení,

e)ve vymezené působnosti navrhuje revizní komisi sekce provedení kontrol;

(5)generální sekretář

 

a)vede evidenci uzavřených smluv a dohod a dalších důležitých písemností sekce České republiky,

b)vyžaduje statistická hlášení od územních skupin, zpracovává návrhy, doporučení a stížnosti územních skupin a předkládá je předsednictvu sekce,

c)navrhuje předsednictvu sekce poskytnutí pomoci ze sociálního fondu sekce České republiky,

d)je zpracovatelem dat evidence členů sekce České republiky a vystavuje členské průkazy,

e)spoluodpovídá za správu a ochranu dat členů sekce České republiky,


f)ve spolupráci s pokladníkem dbá o řádné odvody příspěvků pro mezinárodní výb
objednává a distribuuje členské známky,                                               /

g)spolu s pokladníkem dbá o evidenci majetku sdružení, dohlíží na vedení účetnictví sekce České republiky a provádí roční inventarizaci majetku,

h)spolu s pokladníkem zajišťuje zpracování ročního daňového přiznání a případný odvod daně finančnímu úřadu,

i)  zajišťuje nákup či výrobu materiálů potřebných pro chod předsednictva sekce a revizní
komisi sekce a

j) má podpisové právo k bankovním účtům sekce České republiky;

(6)Asistent generálního sekretáře

 

a)zastupuje generálního sekretáře v plném rozsahu působnosti a pravomocí v době, kdy generální sekretář nemůže funkci vykonávat nebo na základě jeho pověření,

b)zajišťuje materiální podmínky projednám a činnost předsednictva sekce,

c)provádí zápis zjednání orgánů sekce České republiky a takto vzniklé písemnosti zveřejňuje a distribuuje územním skupinám,

d)působí v oblasti veřejné prezentace sekce České republiky a za tímto účelem vede a aktualizuje webové stránky sekce České republiky na Internetu a Intranetu Ministerstva vnitra ve spolupráci s funkcionáři sekce České republiky a územních skupin a příslušnými pracovišti Ministerstva vnitra a Policejního prezidia České republiky;

(7)Pokladník

 

a)vede účetnictví sekce České republiky,

b)je pověřen evidencí a péčí o majetek sekce České republiky a provádí jeho inventarizaci,

c)je odpovědný za včasné a řádné vyúčtování všech finančních operací a za provedení plateb ve stanovených lhůtách,

d)odpovídá za zpracování ročního daňového přiznání a případný odvod daně finančnímu úřadu,

e)zpracovává roční zprávu o hospodaření, kterou předkládá předsednictvu sekce a kongresu a

f)má podpisové právo k bankovním účtům sekce České republiky.

(8) Členové předsednictva sekce plní úkoly v předsednictvem vymezených oblastech.

 

 

 

ČLÁNEK 6

REVIZNÍ KOMISE SEKCE

(1)Revizní komise sekce je kontrolním orgánem sekce České republiky pro všechny oblasti činností sekce České republiky a územních skupin a je odpovědný kongresu; její mandát končí zvolením nové revizní komise sekce.

(2)Revizní komise sekce se skládá z předsedy a čtyř členů, kteří jsou voleni kongresem. Předseda i členové revizní komise sekce mají právo účastnit se zasedání předsednictva sekce s hlasem poradním.

(3)Revizní komise sekce se řídí svým statutem, který přijímá kongres.

(4)Statut revizní komise sekce je uveden v příloze č. 1 k stanovám.


ČLÁNEK 7

SHROMÁŽDĚNI VEDOUCÍCH ÚZEMNÍCH SKUPIN

(1)Shromáždění vedoucích územních skupin (dále jen „shromáždění") je poradním orgánem předsednictva sekce, které je tvořeno vedoucími jednotlivých územních skupin nebo jimi pověřenými zástupci; svolává jej prezident sekce nejméně jednou ročně.

(2)Shromáždění řeší v období mezi zasedáními kongresu veškeré otázky týkající se celé sekce České republiky, pokud je o to předsednictvem sekce požádáno, a je oprávněno předkládat předsednictvu sekce návrhy a podněty. Shromáždění je usnášení schopné tehdy, je-li na shromáždění přítomno nejméně tři čtvrtiny vedoucích územních skupin; usnesení shromáždění je přijato hlasuje-li pro něho tři čtvrtiny přítomných vedoucích územních skupin.

 

 

ČLÁNEK 8 ÚZEMNÍ SKUPINY

 1. (1)Uzemní skupiny jsou základními články sekce České republiky zakládanými předsednictvem sekce. Územní skupiny jsou samostatnými právními subjekty a účetními jednotkami registrovanými Českým statistickým úřadem a finančním úřadem podle sídla územní skupiny.

  (2)Pro vznik územní skupiny je třeba nejméně dvaceti zakládajících členů.

  (3)V žádosti o vznik nové územní skupiny se uvede adresa a sídlo nově zřizované územní skupiny, jména a adresy funkcionářů oprávněných jednat jménem přípravného výboru a předpokládaný počet členů skupiny.

  (4)Jestliže předsednictvo sekce udělí souhlas k založení nové územní skupiny, určí přípravný výbor termín ustavující členské schůze územní skupiny, která zvolí předsednictvo územní skupiny a revizní komisi územní skupiny. Územní skupina vzniká dnem konání ustavující členské schůze.

(5)Usnesení orgánů sekce České republiky jsou pro územní skupinu závazná a územní skupina je povinna je plnit.

(6)K rozpuštění územní skupiny dojde na základě

 

a)usnesení výroční členské schůze územní skupiny nebo

b) usnesení předsednictva sekce vydaného na návrh revizní komise sekce, po předchozím souhlasu shromáždění, a to v případě porušování stanov sekce České republiky, nebo neplnění usnesení orgánů sekce České republiky.

 

 

                  ČLÁNEK 9

ČLENSKÉ SCHŮZE ÚZEMNÍ SKUPINY

(1) Výroční členská schůze je nejvyšším orgánem územní skupiny, která

a) je svolávána vedoucím územní skupiny jednou ročně,


b) volí členy předsednictva územní skupiny a členy revizní komise územní skupiny jednou za
tři roky,                                                                                                             

     c)projednává ve vztahu k územní skupině záležitosti uvedené v ustanovení článku 4_odsf. 1 písm. a) až e) a přijímá k nim usnesení a

d) rozhoduje usnesením o zániku územní skupiny; rozhodnutí musí být schváleno hlasy nejméně tří čtvrtin z více než poloviny přítomných členů územní skupiny.

 

(2)Orgánem územní skupiny je členská schůze, která je svolávána vedoucím územní skupiny nejméně jednou za rok. Členská schůze územní skupiny

 

a) vyhodnocuje činnost předsednictva územní skupiny za období od konání výroční nebo členské schůze,

b) projednává a schvaluje plán činnosti skupiny na další období,

c) je informována o hospodaření skupiny,

d) navrhuje vedoucímu územní skupiny podněty k projednání na shromáždění vedoucích územních skupin.

(3)Usnesení výroční členské schůze a členské schůze jsou závazná pro předsednictvo a každého člena územní skupiny. Tato usneseni nesmí být v rozporu se stanovami sekce České republiky nebo usneseními předsednictva sekce.

 

 

 

                    ČLÁNEK 10

PŘEDSEDNICTVO ÚZEMNÍ SKUPINY

 

Oddíl 1 Mandát členů

(1)Předsednictvo územní skupiny je voleno výroční členskou schůzí územní skupiny na dobu tří let a jeho mandát končí zvolením nového předsednictva.

(2)Odstoupí li člen předsednictva územní skupiny v průběhu volebního období, rozhodne o obsazení volného místa předsednictvo územní skupiny. Pro zánik mandátu nového člena se použije ustanovení odstavce 1.

 

Oddíl 2

Působnost předsednictva územní skupiny

 

(1) Předsednictvo řídí územní skupinu v období mezi zasedáními výroční členské schůze, a výroční členské schůzi odpovídá za svoji činnost. Předsednictvo územní skupiny zejména:

a)předkládá výroční členské schůzi územní skupiny zprávu o své činnosti a zprávu o hospodaření,

b) projednává zprávy revizní komise územní skupiny a na její návrh činí opatření k nápravě nedostatků,

c)zastupuje územní skupinu při jednání s předsednictvem sekce, předsednictvy dalších územních skupin, při jednání se státními orgány a orgány samosprávy, s právnickými a fyzickými osobami na teritoriální úrovni, a to prostřednictvím vedoucího územní skupiny nebo pověřených členů předsednictva územní skupiny,


d) zřizuje odborné poradní komise k řešení odborných otázek ve věcech územní skupiny
a zadává jim k tomuto úkoly; jako člena poradní komise může přizvat odborníka, který není
členem IPA,                                                                                                        \.              \

e)rozhoduje usnesením o přijetí nového člena územní skupiny, a to hlasy většiny všech členů předsednictva. Za ověření údajů uváděných v přihlášce za člena územní skupiny odpovídá vedoucí, sekretář nebo pokladník územní skupiny,

f)rozhoduje o vyloučení člena územní skupiny na návrh revizní komise územní skupiny,

g)odpovídá za hospodaření územní skupiny ah) předkládá předsednictvu sekce návrhy na udělení věcných darů, čestných uznání a čestných odznaků,

 

(2)jednání předsednictva územní skupiny svolává vedoucí územní skupiny nejméně jednou za tři měsíce nebo na žádost nejméně třetiny členů předsednictva územní skupiny.

(3)Předsednictvo územní skupiny informuje o své činnosti členskou základnu a to nejméně jednou ročně na členské schůzi územní skupiny.

 

Oddíl 3

Složení předsednictva územní skupiny

(1)Předsednictvo územní skupiny se skládá z

 

a)vedoucího,

b) sekretáře,

c)pokladníka,

d) členů předsednictva.

(2)Vedoucí územní skupiny

 

a) je statutárním zástupcem územní skupiny který, jedná jménem územní skupiny s jinými územními skupinami, s předsednictvem sekce, orgány státní správy a samosprávy, soudy a dalšími právnickými a fyzickými osobami,

b)po předchozím souhlasu předsednictva územní skupiny podepisuje smlouvy, dohody a další důležité dokumenty týkající se územní skupiny,

c) svolává, zahajuje a končí výroční členskou schůzi a členskou schůzi územní skupiny, kterým také předsedá, řídí činnost územní skupiny a předsedá jednání předsednictva územní skupiny,

d)má podpisové právo k bankovním účtům územní skupiny a kontroluje dodržování rozpočtu,

e) navrhuje provedení kontrol revizní komisi územní skupiny,

f) je správcem dat obsažených v evidenci členů územní skupiny a

g) informuje předsednictvo územní skupiny o své činnosti a rozhodnutích ve vnějších vztazích.

(3)Sekretář územní skupiny

 

a)zastupuje vedoucího územní skupiny v plném rozsahu působnosti a pravomocí v případech kdy vedoucí nemůže funkci vykonávat nebo z jeho pověření,

b)dbá o stálý kontakt mezi předsednictvem územní skupiny a členskou základnou a odpovídá za řešení členských otázek,

c)předkládá předsednictvu územní skupiny přihlášky nových členů k rozhodnutí o přijetí,

d)podílí se na jednání s dalšími právnickými a fyzickými osobami, orgány státní správy a samosprávy na daném teritoriu, připravuje a organizuje jednání k uzavírání smluv a dohod týkajících se činnosti územní skupiny,

e) vede evidenci uzavřených smluv a dohod a dalších důležitých písemností územní skupiny,


f)je zpracovatelem dat evidence členů územní skupiny a odpovídá za správu a ochranu jjat členů územní skupiny, \.

g)má podpisové právo k bankovním účtům územní skupiny a

h)působí v oblasti veřejné prezentace územní skupiny.

 

(4)Pokladník územní skupiny

 

a)vede účetnictví územní skupiny,

b)je pověřen evidencí a péčí o majetek územní skupiny a provádí jeho inventarizaci,

c)je odpovědný za včasné a řádné vyúčtování všech finančních operací a za provedení plateb ve stanovených lhůtách,

d)dbá o řádné odvody příspěvků pro předsednictvo sekce, objednává a distribuuje členské známky,

e)odpovídá za zpracování ročního daňového přiznání a případný odvod daně finančnímu úřadu,

f)zpracovává roční zprávu o hospodaření, kterou předkládá předsednictvu územní skupiny a výroční členské schůzi územní skupiny,

g)zajišťuje nákup či výrobu materiálů potřebných pro činnost územní skupiny a zajišťuje materiální podmínky pro jednání a činnost předsednictva územní skupiny a

h)má podpisové právo k bankovním účtům územní skupiny.

(5)Členové předsednictva územní skupiny plní úkoly předsednictva v oblastech vymezených předsednictvem územní skupiny.

 

 

 

                    ČLÁNEK 11

REVIZNÍ KOMISE ÚZEMNÍ SKUPINY

(1)Revizní komise územní skupiny je kontrolním orgánem výroční členské schůze územní skupiny pro všechny oblasti činnosti územní skupiny. Pro její činnost se přiměřeně použije statut revizní komise sekce.

(2)Revizní komise územní skupiny se skládá z předsedy a dvou členů, kteří jsou voleni výroční členskou schůzí územní skupiny; její mandát končí zvolením nové revizní komise. Předseda a členové revizní komise mají právo účastnit se zasedání předsednictva územní skupiny s hlasem poradním.

 

 

 

                        ČLÁNEK 12

JEDNACÍ ŘÁD SEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

 

Jednací řád, vzor přihlášky za člena sdružení a hlášenka změn evidenčních údajů člena sdružení jsou uvedeny v příloze č. 2, 3 a 4 těchto stanov.


 

 

ČLÁNEK 13

ČLENSTVÍ

 

Oddíl 1

Druhy členství

 

(1) Druhy členství se vymezují jako členství

a)řádné,

b) čestné,

c)přidružené.

 

Oddíl 2

v

Rádné členství

(1)Rádným členem sekce České republiky může být:

 

a)příslušník Policie České republiky a bývalý příslušník Policie České republiky, jehož služební poměr neskončil z důvodu spáchání úmyslného trestného činu,

b)strážník obecní policie, jehož pracovní poměr strážníka trvá nejméně 3 roky,

c)zaměstnanec v pracovním poměru k Policii České republiky, Středním policejním školám Ministerstva vnitra a Policejní akademii České republiky, jehož pracovní poměr k těmto organizačním složkám státu trvá nejméně tři roky, a bývalý zaměstnanec uvedených organizačních složek státu, pokud jeho členství trvalo před skončením pracovního poměru.

(2)Řádné členství vzniká k prvnímu dni kalendářního měsíce, který následuje po dni vyslovení souhlasu se vznikem členství předsednictvem územní skupiny.

(3)O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo územní skupiny na neveřejném zasedání. Přijetí může být odmítnuto i bez uvedení důvodů.

 

Oddíl 3

Čestné a přidružené členství

(1)Čestné členství může přiznat předsednictvo sekce z vlastního podnětu nebo na návrh územní skupiny členům IP A, kteří mají zvláštní zásluhy o sdružení.

(2)Přidružené členství může přiznat předsednictvo sekce příslušníku policie jiného státu, v němž není zřízena národní sekce IPA. Přidružené členství končí dnem založení národní sekce IPA.

 

Oddíl 4 Členský průkaz

(1)Členství v sekci České republiky je prokazováno členským průkazem, jehož tiskopis je vydáván v jazyce anglickém, francouzském a německém mezinárodním předsednictvem IPA. Při ztrátě členského průkazu je nutno ihned uvědomit příslušnou územní skupinu a zažádat o vyhotovení duplikátu.

(2)Členský průkaz je platný jen s příspěvkovou známkou na daný kalendářní rok.

(3)Členský průkaz je majetkem sdružení. Při ukončení členství je člen povinen členský průkaz vrátit územní skupině.


 

 

     ČLÁNEK 14

ZÁNIK ČLENSTVÍ

 

Oddíl 1

Způsoby zániku řádného členství

 

(1) Řádné členství zaniká

a)vystoupením,

b) zrušením,

c)vyloučením,

d) úmrtím.

 

Oddíl 2 Vystoupení člena

 

Člen má právo vystoupit ze sekce České republiky na základě písemné žádosti, a to i bez uvedení důvodů. Člen, který vystoupil ze sekce České republiky, může být opětovně přijat pouze se souhlasem předsednictva sekce na návrh územní skupiny.

 

Oddíl 3 Zrušení členství

(1)Předsednictvo územní skupiny zruší členství, jestliže člen

 

a)neuhradí členský příspěvek do 1. března kalendářního roku,

b) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně,

c)neplní povinnosti uvedené v čl. 15 odst. 2, nebo jeho

d) služební nebo pracovní poměr skončil ze sankčních důvodů.

(2)Opětovné přijetí člena, jehož členství bylo zrušeno podle odst. 1 písm. a) je možné pouze se souhlasem předsednictva sekce České republiky na návrh územní skupiny.

(3)Opětovné přijetí člena, jehož členství bylo zrušeno podle odst. 1 písm. b), c) a d), není možné.

 

Oddíl 4 Vyloučení člena

(1)Člen sdružení bude vyloučen, jestliže závažným způsobem poškodil dobré jméno sekce České republiky, úmyslně porušil stanovy sekce České republiky, jednací řád nebo zásady hospodaření sekce České republiky, anebo neplní usnesení orgánů sekce České republiky.

(2)Vylučovací řízení zahajuje předsednictvo sekce na návrh revizní komise sekce, nebo předsednictvo územní skupiny na návrh revizní komise územní skupiny; postup při vylučovacím řízení je uveden v jednacím řádu sekce České republiky.

(3)Funkcionář sekce České republiky nebo územní skupiny a delegát kongresu, proti němuž je vedeno vylučovací řízení, nesmí po dobu tohoto řízení vykonávat svou funkci.

(4)Opětovné přijetí vyloučeného člena není možné.


                                                     ČLÁNEK 15

                                    PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

(1)Člen má právo

 

a)podílet se na akcích a činnosti sekce České republiky,

b) požívat výhody plynoucí z členství v IPA,

c)účastnit se jednání členských schůzí a veřejných jednání orgánů sekce České republiky a územních skupin,

d) podávat návrhy, vznášet dotazy a stížnosti,

e)volit a být volen do orgánů sekce České republiky,

f)přestoupit do jiné územní skupiny a

g)prokazovat se členským průkazem, nosit členský odznak a propůjčená vyznamenání.

(2)Člen je povinen

 

a)dodržovat stanovy sekce České republiky, jednací řád sekce České republiky a usnesení orgánů sekce České republiky,

b) aktivně se podílet na plnění úkolů směřujících k dosažení cílů sekce České republiky,

c)zdržet se jednání poškozujícího dobré jméno a zájmy IPA,

d) účastnit se členských schůzí,

e)informovat o svých aktivitách ve věcech souvisejících s činností IPA předsednictvo územní skupiny,

f)zaplatit do stanoveného termínu členský příspěvek a

g)neprodleně hlásit předsednictvu sekce cestou předsednictva územní skupiny změnu osobních údajů obsažených v přihlášce za člena a skutečnosti zakládající důvod pro zrušení členství.

 

 

 

      ČLÁNEK 16

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

(1)Výši členského příspěvku a podíl, který připadne sekci České republiky, stanoví kongres. Při stanovení výše příspěvku se vychází z reálných možností a z úrovně příspěvků v jiných zemích.

(2)Roční členský příspěvek činí nejméně 600 Kč. Podíl, který připadne sekci České republiky, činí 200 Kč.

(3)Členský příspěvek je placen ročně. Platí se do 1. března každého roku. Za výběr členských příspěvků odpovídají územní skupiny.

 

 

 

          ČLÁNEK 17

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 (1) Sekce České republiky a územní skupiny hospodaří samostatně a na sobě navzájem nezávisle. Případné schodky na jejich majetku nelze vzájemně vyrovnávat nebo za ně poskytovat záruky; jejich ručení je omezeno výhradně jejich majetkem.


(2)Jakékoliv vlastní podnikání, či podnikání prostřednictvím právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost, je vyloučeno. Získávat a hromadit majetek jě přípustné pouze pro vlastní činnost IPA. Orgány sdružení mohou vytvářet materiální a finanční, podmínky pouze na činnost sdružení. Prostředky sdružení smějí být používány pouze v souladu se zněním stanov.

(3)Příjmy sekce České republiky a územních skupin tvoří:

 

a)členské příspěvky,

b)nevyužité příjmy ze sportovních, a kulturních akcí,

c)výnosy z inzertních reklam právnických a fyzických osob, v publikacích a tiskovinách sdružení,

d)prostředky získané na podkladě smluvních ujednání s fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "sponzorský dar"),

e)dotace.

(4)Činnost členů pro IPA je dobrovolná a není za ni poskytována odměna. Nezbytné administrativní a jiné úkony mohou být zajišťovány prostřednictvím osob, které nejsou členy IPA.

(5)Po uplynutí účetního roku se vypracuje vyúčtování, s nímž vysloví souhlas nejméně dva členové příslušné revizní komise.

(6)Sekce České republiky spravuje „Sociální fond". Podmínky pro hospodaření s tímto fondem stanoví Jednací řád sekce České republiky. Kongres a předsednictvo sekce může v případě potřeby rozhodnout o založení dalších neziskových účelových fondů.

(7)Sekce České republiky a územní skupiny jsou zaregistrovány u příslušného finančního úřadu a podávají roční daňová přiznání. Za správu majetku a financí odpovídají určení funkcionáři orgánů IPA.

 

 

 

ČLÁNEK 18 LIKVIDACE SEKCE

 

V případě rozpuštění sdružení jsou likvidátory prezident sekce a pokladník, v případě územních skupin vedoucí a pokladník územní skupiny, po předchozím projednání s předsednictvem sekce.

 

 

 

ČLÁNEK 19

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)Členství zaměstnanců Ministerstva vnitra a organizačních složek státu zřízených k plnění jeho úkolů trvá, pokud vzniklo přede dnem účinnosti těchto stanov.

(2)Tyto stanovy jsou účinné dnem schválení VII. kongresem sekce České republiky konaném v Ostravě ve dnech 29.9. - 2.10.2011.


Příloha č. 1

Stanov International Police Association, sekce České republiky

 

 

 

STATUT REVIZNÍ KOMISE

International Police Association sekce České republiky

 

 

Článek 1

Základní ustanovení

(1) Revizní komise je kontrolním orgánem International Police Association sekce České republiky pro všechny oblasti činností International Police Association sekce České republiky a územních skupin.

 

 

Článek 2

Způsob ustavení, odpovědnost

(1)Revizní komise je volena kongresem International Police Association sekce České republiky (dále jen „kongres") na dobu tří let a úřaduje až do zvolení nové revizní komise. Skládá se z předsedy a čtyřech členů.

(2)Předsedu a členy revizní komise volí kongres na dobu tří let a úřaduje až do zvolení nové revizní komise.

(3)Zpráva o činnosti revizní komise je předkládána kongresu a roční zprávy shromáždění vedoucích územních skupin.

(4)Revizní komise je nezávislá na orgánech International Police Association sekce České republiky, je odpovědna pouze kongresu a odvolání proti jejímu rozhodnutí je možné pouze ke kongresu.

(5)Předseda i členové revizní komise mají právo účastnit se veškerého jednání předsednictva International Police Association sekce České republiky (dále jen „předsednictvo sekce") s hlasem poradním.

(6)V případě, kdy by počet členů revizní komise klesl pod tři, je možné shromážděním vedoucích územních skupin na návrh předsednictva sekce revizní komisi doplnit na příslušný počet.

 

 

v

Článek  3 Působnost

(1)Revizní komise je oprávněna požadovat od předsednictva sekce a územní skupiny informace vztahující se k předmětu kontroly.

(2)Předsednictvo sekce i předsednictva jednotlivých územních skupin jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit revizní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky pro sdružení a jeho jednotlivé členy.

(3)Revizní komise řeší stížnosti, připomínky a spory členů International Police Association sekce České republiky a provádí kontrolu na návrh oprávněného člena předsednictva sekce.

(4)Členové revizní komise provádějí kontrolní činnost minimálně ve dvojicích. O výsledcích podávají písemnou zprávu, která je použita pro vypracování roční zprávy, případně pro zjednání nápravy.

(5)V případě odborné náročnosti, je revizní komise oprávněna případ zadat k odbornému posouzení znalci v příslušném oboru. Tuto skutečnost je povinna oznámit předsednictvu sekce.Příloha č. 2

Stanov International Police Association, sekce České republiky

 

 

 

JEDNACÍ ŘÁD

 

International Police Association

v

sekce České republiky

 

 

 

Část první

w

Úvodní ustanovení

 

§1

Jednací řád International Police Association sekce České republiky (dále jen „sekce České republiky") upravuje jednání všech orgánů sekce České republiky.

 

 

Část druhá

Pravidla pro svolávání zasedání orgánů sekce České republiky

 

§2

Pravidla pro shromažďování

(1)Delegáti kongresu sekce České republiky jsou zváni generálním sekretářem sekce České republiky (dále jen „generální sekretář") osobní pozvánkou nejméně osm týdnů přede dnem konání kongresu sekce České republiky (dále jen „kongres").

(2)Účastníci shromáždění vedoucích územních skupin jsou zváni generálním sekretářem osobní pozvánkou nejméně čtyři týdny přede dnem konání shromáždění.

(3)Účastníci výroční členské schůze (členské schůze) jsou svoláni sekretářem územní skupiny písemnou pozvánkou nejméně dva týdny přede dnem konání schůze.

(4)Pozvánka na zasedání dalších orgánů sekce České republiky, jež jsou předem stanovena pravidelnými termíny, se účastníkům nezasílá, není-li to nezbytně nutné.

(5)Písemná pozvánka musí obsahovat

 

a)místo, datum a čas konání shromáždění,

b) program nebo hlavní téma jednání,

c)jedná li se o volební shromáždění, i tuto skutečnost a

d) dokumentaci k projednávaným věcem včetně navržených změn, jedná-li se o pozvánku na kongres.

(6)O každém shromáždění se vyhotoví protokol, který musí obsahovat:

 

a)začátek a konec shromáždění,

b) prezenční listinu účastníků,

c)doslovné znění podaných návrhů se jménem navrhovatele,

d) znění zachycující obsah diskusních příspěvků k návrhům,

e)doslovné znění přijatých návrhů s výsledky hlasování,

f)doslovné znění usnesení shromáždění s výsledky hlasování a

g)správnost protokolu ověřuje předsedající svým podpisem.

(7) S protokolem má právo seznámit se každý účastník oprávněný hlasovat. Tento účastník může proti formulacím zjištěným v protokolu podat námitku, jestliže se jedná o zápis jeho vystoupení. Námitka musí být podána písemně ve lhůtě 15 dnů od seznámeni se s protokolem předsedajícímu shromáždění, který o námitce rozhodne.

 

 

 

v

Část třetí Jednání kongresu

 

§3

(1)Jednám kongresu předsedá prezident sekce České republiky (dále jen „prezident sekce") nebo viceprezidenti sekce České republiky (dále jen „viceprezident sekce") v pořadí stanoveném prezidentem sekce. Předsedající po zahájení jednání konstatuje, zda kongres je usnášení schopný.

(2)Jestliže kongres je usnášení schopný, seznámí předsedající účastníky kongresu s programem jednání a požádá delegáty kongresu o případné návrhy na změnu nebo doplnění programu jednání. Pokud je takový návrh podán, hlasuje se nejprve o návrhu a teprve poté o programu.

(3)Jestliže kongres není usnášení schopný předsedající jednání kongresu

 

a)přeruší do doby dosažení nápravy nebo

b)ukončí, nelze-li dosáhnout nápravy.

(4)Jednání kongresu, které bylo ukončeno podle odstavce 3 písmena b), lze ihned opětovně svolat a považovat za usnášení schopné dle pravidla, že počet přítomných představuje počet řádně pozvaných. Pro přijetí usnesení jednání kongresuje zapotřebí tří čtvrtin hlasů.

(5)Schválený program jednání kongresu lze během jednání rozšiřovat jen výjimečně. Předsedající dá bez rozpravy hlasovat o rozšíření programu kongresu, požádá li o to nejméně jedna třetina delegátů.

(6)Předsedající dále přednese návrh kandidátů na členy návrhové komise pro přípravu usnesení kongresu a požádá o případné jiné návrhy. Pokud je takový návrh podán, zařadí nově navrhovaného kandidáta na volební listinu a nechá hlasovat o jednotlivých členech návrhové komise. Členem se stávají první tři navrhovaní dle obdrženého počtu hlasů.

(7)Jedná-li se o kongres, na jehož programu jsou volby, předsedající přednese návrh kandidátů na členy volební komise; pro další postup platí ustanovení odstavce 4.

(8)Předsedající poté oznámí jména zapisovatelů a přikročí k projednávání bodů schváleného programu.

 

§4

(1)Projednávanou věc uvede zpravidla předkladatel návrhu.

(2)Předsedající zahájí po vystoupení předkladatele diskusi. Nejprve se koná diskuse všeobecná a poté diskuse podrobná. Během všeobecné diskuse lze podat návrh na odročení nebo zamítnutí projednávané věci a návrh jiné předlohy. Během podrobné diskuse lze podat návrhy pozměňovací, návrh na odročení nebo zamítnutí.

(3)Delegáti se hlásí do diskuse písemně před zahájením jednání u generálního sekretáře, nebo v průběhu jednání u předsedajícího až do ukončení diskuse. Delegáti se mohou do diskuse přihlásit i zdvižením ruky. Písemné přihlášky mají přednost.

(4)Předsedající oznámí při zahájení diskuse přihlášené řečníky. Slovo jim uděluje v pořadí, ve kterém se o ně přihlásili, a poté udělí slovo ostatním přihlášeným. Předkladateli udělí slovo kdykoli o to požádá. Při udělování slova upozorní předsedající dalšího řečníka na to, že jeho vystoupení bude následovat. Slova se smí ujmout ten, komu jej předsedající udělí.

(5)Chce-li se diskuse zúčastnit předsedající, předá řízení schůze.

 

§5

(1)Kongres se může k projednávanému bodu usnést na omezení řečnické doby, která nesmí být delší než deset minut. Omezení se nevztahuje na předkladatele a předsedajícího kongresu.

(2)Kongres se může usnést, že k téže věci může delegát vystoupit nejvýše dvakrát. Omezení se nevztahuje na předkladatele a předsedajícího kongresu.

(3)Delegát musí mluvit k projednávané věci. Odchyluje li se od ní nebo překročí-li stanovenou řečnickou lhůtu, předsedající na to delegáta upozorní a vyzve jej, aby mluvil k projednávané věci. Nevedlo li dvojí upozornění k nápravě, slovo mu odejme. Jinak nesmí být diskutující nikým přerušován.

 

§6

(1)Delegát může v diskusi podávat k projednávané věci návrhy, z nichž musí být zřejmé, na čem se má kongres usnést. Předsedající může požádat delegáta, aby svůj návrh zpřesnil nebo jej předložil písemně. Může se jednat o návrh

 

a)na odročení, kterým delegát navrhuje, aby projednávaná věc nebyla rozhodnuta ihned, ale aby se o ní jednalo buď v době pozdější, vyjádřené buď určitým časovým údajem, anebo podmínkou, která musí být nejprve splněna, anebo době blíže neurčené; k tomuto návrhu lze podávat pozměňovací návrhy týkající se lhůty odročení nebo podmínky, která má být splněna před projednáváním návrhu,

b)na zamítnutí, jehož důsledkem je to, že projednávaný návrh již nebude předmětem diskuse ani hlasování; k tomuto návrhu nelze podávat pozměňovací návrhy,

c)jiné předlohy; je-li předloženo v téže věci několik předloh, rozhodne kongres, kterou předlohu bude projednávat. Pokud však projednávaná předloha ve znění pozměňovacích návrhů není přijata, lze navrhnout, aby se projednávala další předloha z předloh dříve zamítnutých, nebo

d) pozměňovací, kterým se vypouštějí, rozšiřují nebo mění některé části původního návrhu.

(2)Jestliže je v rozpravě přednesen návrh pozměňovací, může předsedající přerušit na žádost předkladatele projednávané předlohy projednávání věci až do doby, kdy tento k přednesenému pozměňovacímu návrhu zaujme stanovisko. Současně může předsedající určit lhůtu k zaujetí takového stanoviska.

 

§7

Předkladatel může vzít svůj návrh zpět do ukončení diskuse. Poté může vzít svůj návrh zpět pouze se souhlasem kongresu.


(1)Předsedající diskusi ukončí, nejsou-li do diskuse přihlášeni další řečníci.

(2)Po ukončení diskuse udělí předsedající závěrečné slovo předkladateli. Předkladatel se může závěrečného slova vzdát.

 

§9

Prezidentu sekce, viceprezidentům sekce a generálnímu sekretáři se udělí mimo pořadí slovo, kdykoli o to požádají.

 

 

 

Část čtvrtá Hlasování kongresu

 

§10

(1)Kongres rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Hlasování řídí předsedající kongresu. Je povinen upozornit delegáty kongresu, že bude přikročeno k hlasování.

(2)Předsedající kongresu dá hlasovat nejprve pro návrh a poté proti návrhu.

(3)Kongres je způsobilý se usnášet za přítomnosti nejméně dvou třetin pozvaných

delegátů.

(4)K platnému usnesení kongresu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů, není -li stanoveno jinak.

 

§11

(1)Po ukončení diskuse oznámí předkladatel, v jakém pořadí se bude o návrzích hlasovat. Hlasuje se postupně o návrhu

 

a)na odročení,

b)na zamítnutí,

c)jiné předlohy a

d)pozměňovacím.

Jestliže jednotlivé návrhy podalo současně více delegátů, hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly předloženy.

(2)Před hlasováním předsedající zopakuje přesné znění návrhu, pokud nebylo delegátům předáno jeho písemné vyhotovení. Předkladatel předlohy může upozornit na souvislost s jinými návrhy.

(3)Vylučuje-li přijatý návrh další návrh, o tomto dalším návrhu se již nehlasuje.

 

§12

Způsoby hlasování

Kongres hlasuje veřejně nebo tajně. Způsob hlasování, není li stanoveno jinak, navrhne předsedající kongresu.


§13

Veřejné hlasování

(1)Veřejně se hlasuje zdvižením ruky.

(2)Výsledky takového hlasování zjišťují skrutátoři, které určí předsedající.

(3)Při veřejném hlasování podle jmen se čtou delegáti v abecedním pořadí. Vyvolaný delegát se vysloví „pro návrh" nebo „proti návrhu", a zdržuje-li se hlasování, řekne „zdržuji se". Předsedající každou odpověď opakuje. Jiný projev delegáta se považuje za zdržení se hlasování.

 

§14

Tajné hlasování

(1)Tajně se hlasuje prostřednictvím hlasovacích lístků.

(2)Za počet přítomných delegátů při tajném hlasování se považuje počet vydaných hlasovacích lístků.

 

§15

Výsledky hlasování

(1)Předsedající vyhlásí výsledek hlasování tak, že sdělí počet přítomných delegátů, počet hlasů odevzdaných pro návrh a proti návrhu a ohlásí, zda byl návrh přijat.

(2)Je-li výsledek veřejného hlasování zcela zřejmý, není třeba zjišťovat přesné počty hlasů. To neplatí, požaduje-li byť i jediný delegát, aby bylo postupováno podle odstavce 1.

(3)Každý delegát může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O přijetí námitky rozhodne kongres bez diskuse. Vyhoví-li kongres námitce, musí se hlasování opakovat.

 

                                                      Část pátá

                              Volby do orgánu sekce České republiky

 

§16

(1)Organizaci voleb zajišťuje volební komise zvolená na volebním shromáždění v počtu nejméně 3 členů.

(2)Navrhovat kandidáty na prezidenta sekce, prvního viceprezidenta sekce, viceprezidenta sekce, generálního sekretáře, asistenta generálního sekretáře, pokladníka a člena předsednictva sekce České republiky je oprávněno odstupující předsednictvo sekce České republiky a předsednictva územních skupin svým usnesením podepsaným všemi jeho členy.

(3)Návrhy kandidátů se předkládají předsednictvu sekce České republiky nejpozději sedmdesátý den přede dnem zahájení kongresu. Na později předložené návrhy není brán zřetel.

(4)Před zahájením volby zkontroluje volební komise, zda jsou připraveny ověřené volební lístky s předtištěnými jmény kandidátů. Jména kandidátů jsou na hlasovacích lístcích uvedena v abecedním pořadí.

(5)Volba se koná nejvýše ve dvou kolech.

(6)Volbu lze uskutečnit, byly-li hlasovací lístky vydány v každém kole alespoň polovině delegátů.

(7)Delegát volí tak, že na hlasovacím lístku vyjádří souhlas s jedním z kandidátů tím, že přeškrtne jména ostatních kandidátů.

(8)V místnosti, v níž se sčítají hlasy, mohou být přítomni pouze členové volební komise; další osoby mohou být přítomny jen s jejím souhlasem.

(9)Neplatný je hlasovací lístek, který nemá náležitosti uvedené v odstavci 4 a 7 této části. Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o ní volební komise, která to poznamená v zápise o výsledku hlasování.


 

§17

Volba funkcionářů orgánů sekce České republiky

(1)V prvém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů.

(2)Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, koná se druhé kolo volby.

(3)Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů. Je-li více kandidátů na druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů, postupují do druhého kola všichni takoví kandidáti.

(4)Ve druhém kole je zvolen kandidát který získá nejvyšší počet hlasů přítomných delegátů. Dojde li k rovnosti hlasů ve druhém kole volby, rozhoduje hlas předsedajícího.

(5)O výsledku hlasování každého kola volby se sepíše zápis, který podepíší všichni členové volební komise. V zápise o hlasování se uvede

 

a)počet vydaných hlasovacích lístků,

b)počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků,

c)počet neodevzdaných hlasovacích lístků,

d)počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty a

e)konstatování o zvolení nebo nezvolení kandidáta.

(6)Předseda volební komise oznámí kongresu výsledky každého kola voleb s uvedením údajů obsažených v odstavci 5.

 

§18

Volba revizní komise sekce České republiky

(1)Navrhovat kandidáty na předsedu revizní komise a členy revizní komise sekce České republiky (dále jen „revizní komise") oprávněno odstupující předsednictvo sekce České republiky a předsednictva územních skupin svým usnesením podepsaným všemi jeho členy.

(2)Návrhy kandidátů se předkládají předsednictvu České republiky nejpozději sedmdesátý den přede dnem zahájení kongresu. Na později předložené návrhy není brán zřetel.

(3)Předsedu revizní komise volí kongres způsobem uvedeným v § 17.

(4)Členy revizní komise volí kongres na společné kandidátce veřejným hlasováním. Jsou-li navrženi více než čtyři kandidáti, volí je kongres tajnou volbou tak, že každý delegát označí podtržením čtyři kandidáty.

(5)Členem revizní komise se stanou čtyři kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů.

(6)Při rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedajícího.

(7)Při vyhlášení výsledků hlasování se postupuje podle § 17 odstavec 5 a 6.


Po projednání všech bodů programu kongresu a přijetí usnesení kongresu, předsedající

kongres ukončí.

§20

(1) O jednání kongresu se vyhotoví protokol, který musí obsahovat

a)údaj o začátku a konci kongresu,

b)prezenční listinu delegátů,

c)doslovné znění podaných návrhů se jménem navrhovatele,

d)znění zachycující obsah diskusních příspěvků k návrhům,

e)doslovné znění přijatých návrhů s výsledky hlasování,

f)doslovné znění usnesení kongresu s výsledky hlasování a

g)ověření správnosti protokolu podpisem předsedajícího.

(2) S protokolem má právo seznámit se každý delegát oprávněný hlasovat. Tento delegát může proti formulacím zjištěným v protokolu podat námitku, jestliže se jedná o zápis jeho vystoupení. Námitka musí být podána písemně ve lhůtě 15 dnů od seznámení se s protokolem prezidentovi sekce, který o námitce rozhodne.

 

 

 

Část šestá

 

§21

Ustanovení částí dvě až pět platí přiměřeně i pro výroční členské schůze a členské schůze územních skupin a volbu jejich výkonných orgánů a revizních komisí.

 

 

                Část sedmá

Postup při přijetí, ocenění a vyloučení člena

§22 Přijímání člena

(1)Žadatel o členství ve sdružení podává přihlášku na předepsaném tiskopisu místně příslušné územní skupině, dle bydliště nebo služebního zařazení, spolu se dvěma fotografiemi formátu 3,5x4,5 cm a úhradou členského příspěvku. Tiskopis po vyplnění osobních údajů podléhá zákonné ochraně. Tiskopis přihlášky je uveden v příloze č. 3 Stanov International Police Association sekce České republiky.

(2)Vedoucí územní skupiny, případně v jeho zastoupení sekretář či pokladník, ověří uvedené osobní údaje a předloží k projednání přihlášku předsednictvu územní skupiny. Za ověření správnosti osobních údajů žadatele jsou vyjmenovaní funkcionáři osobně odpovědni.

(3)Předsednictvo územní skupiny přijímá nového člena usnesením. S přijetím musí vyslovit souhlas nejméně tři čtvrtiny všech členů předsednictva.

(4)Je-li přijat nový člen, postoupí předsednictvo územní skupiny přihlášku se dvěma fotografiemi generálnímu sekretáři, který člena zaeviduje a vystaví členský průkaz. Předsednictvo územní skupiny provede současně odvod z členského příspěvku.


 

(5) Změnu osobních údajů oznámí člen předsednictvu České republiky prostřednictvím předsednictva územní skupiny na předepsaném tiskopise. Tiskopis je uveden v příloze č. 4 Stanov International Police Association sekce České republiky.

 

§23

Vyloučení člena

(1)O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo České republiky, které zahájí vylučovací řízení na nejbližším zasedání následujícím po předložení návrhu na vyloučení člena. Ke zjištění skutkových okolností jednání člena určí nejméně dva „vyšetřovatele" z řad vedoucích územních skupin.

(2)Vyšetřovatelem nesmí být vedoucí územní skupiny, z níž vzešel podnět k vyloučení nebo v níž je vylučovaný člen evidován a člen předsednictva sekce České republiky.

(3)Orgány České republiky i jednotliví členové územních skupin jsou povinni předložit vyšetřovatelům materiály důležité pro objasnění věci a podat nezbytná vysvětlení.

(4)Předsednictvo České republiky rozhodne na základě písemné zprávy vyšetřovatelů o zastavení vylučovacího řízem, nebo o vyloučení člena. Rozhodnutí o zastavení vylučovacího řízení nebo o vyloučení člena se doručí vylučovanému členu a orgánu, který dal k vylučovacímu řízení podnět.

(5)Ustanovení odstavce 1 až 4 platí přiměřeně i pro předsednictvo územní skupiny s tím, že ke zjištění skutkových okolností jednání člena určí předsednictvo územní skupiny nejméně dva „vyšetřovatele" z řad členů územní skupiny. Vyloučený předsednictvem územní skupiny má právo odvolat se ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení k předsednictvu sekce České republiky. Rozhodnutí předsednictva sekce České republiky je konečné.

 

§24

Oceňování členů

(1)O ocenění člena rozhoduje předsednictvo sekce České republiky na základě písemného návrhu územní skupiny nebo předsednictva sekce České republiky. Oceněním člena se rozumí udělení věcného daru nebo propůjčení vyznamenání.

(2)Věcný dar může být udělen členu

 

a)za aktivní a angažovanou činnost v International Police Association v trvání nejméně deset let,

b)za výkon funkce v orgánech n sekce České republiky nebo v orgánech územní skupiny, nebo

c)který významným činem přispěl k dobrému jménu International Police Association.

(3)Vyznamenání „Stříbrný odznak International Police Association sekce České republiky" může být udělen za

 

a)dvacet let aktivního členství v International Police Association,

b)aktivní výkon funkce po tři volební období v orgánech sekce České republiky nebo orgánech územní skupiny, nebo

c)za dlouhodobé zásluhy o rozvoj sekce České republiky.

(4)Vyznamenání „Zlatý odznak International Police Associationsekce České republiky" může být udělen

a)členům, kteří současně splňují dvě podmínky stanovené pro udělení vyznamenání podle odstavce 3,

b)za třicet let aktivního členství v International Police Association nebo

c)za aktivní výkon funkce po pět volebních období v orgánech sekce České republiky.


(5) Návrh na udělení ocenění kromě osobních údajů člena musí obsahovat též uvedení data přijetí za člena, popřípadě uvedení doby trvání výkonu funkce v orgánu International Police Association. Návrhy dle odstavce 2 písm. c), odstavce 3 písm. c) a odstavce 4 písm. c) musí být podrobně zdůvodněny.

 

 

v

                                                Část osmá

Rozpočet a hospodaření

 

§25

(1)Rozpočet účetních jednotek v rámci sekce České republiky je veden v souladu s právními předpisy. Pokladní hotovost je omezena částkou 30 000 Kč. Ostatní finanční prostředky jsou uloženy na účtu u peněžního ústavu. Pro manipulaci s účtem jsou nutné dva podpisy oprávněných osob. Výjimku tvoři drobná provozní vydání z pokladní hotovosti.

(2)Pokladní hotovost účetní jednotky lze navýšit z důvodu finančního zabezpečení významné akce. Navýšení lze provést čtrnáct dnů přede dnem konáni významné akce a vyúčtování a obnovení stanovené pokladní hotovosti musí být provedeno do sedmi dnů po konání akce.

 

§26

                                        Dispoziční právo k účtům

(1)Dispoziční právo k účtům předsednictva sekce České republiky mají:

 

a)prezident sekce,

b)generální sekretář a

c)pokladník.

(2)Dispoziční právo k účtům územní skupiny mají:

 

a)vedoucí,

b)sekretář a

c)pokladník.

(3)Uplatnění dispozičního práva k účtům je podmíněno podpisem dvou oprávněných funkcionářů.

 

§27

Pravomoc při nakládání s majetkem

(1)Prezident sekce a vedoucí územní skupiny jsou oprávněni schválit jednorázový výdaj do výše 10 000 Kč.

(2)Předsednictvo sekce České republiky a předsednictvo územní skupiny jsou oprávněny schválit jednorázový výdaj až do výše majetku tohoto orgánu.

(3)Smluvní závazky přijímané statutárními zástupci orgánů České republiky jsou omezeny ručením do výše jmění tohoto orgánu. Při smlouvách překračujících kmenové jmění


tohoto orgánu, musí být smluvní partner na toto ustanovení písemně upozorněn, aby tím byly vyloučeny případné sankce dle obchodního zákoníku.

 

§28

                                          Účetní administrativa

Účetní doklady a peněžní deník se ukládají na dobu stanovenou platnými právními předpisy o vedení účetnictví. Za jejich uložení a archivaci odpovídá pokladník.

 

§29

                                              Cestovní náhrady

(1)Člen sdružení vyslaný orgánem sekce České republiky na služební cestu k plnění úkolů orgánu sekce České republiky má nárok na náhradu jízdních výdajů, zvýšených výdajů na stravování, výdajů na ubytování a nutných vedlejších výdajů.

(2)Pro stanovení výše náhrad cestovních výdajů se použijí právní předpisy platné pro příslušníky Policie České republiky.

(3)O vyslání na služební cestu rozhoduje svým usnesením předsednictvo České republiky nebo územní skupiny. V naléhavém případě stačí souhlas prezidenta sekce nebo vedoucího územní skupiny a jednoho člena příslušného předsednictva podléhající však dodatečnému souhlasu příslušného orgánu.

(4) Vyúčtování náhrad cestovních výdajů schvalují vždy dva členové příslušného

orgánu.

§30 Sociální fond

(1)Prostředky sociálního fondu jsou vedeny na samostatném účtu u peněžního ústavu.

(2)Na účet uvedený v odstavci 1 mohou být převedeny tyto peněžní prostředky:

 

a)část odvodu z členského příspěvku člena určeného pro předsednictvo sekce České republiky,

b)přebytky z kulturních a sportovních akcí a sponzorské dary.

(3)Pomoc ze sociálního fondu může být poskytnuta pouze členům sdružení nebo jejich rodinným příslušníkům z tuzemska i zahraničí. Důvodem poskytnutí pomoci je nezaviněná závažná tíživá sociální situace člena.

(4)O poskytnutí pomoci do výše 10 000 Kč rozhoduje prezident sekce. O poskytnutí pomoci převyšující 10 000 Kč rozhoduje předsednictvo sekce České republiky.

(5)Převod finančních prostředků na sociální fond z běžného účtu sekce České republiky podléhá schválení shromážděním vedoucích územních skupin


                                                 Část devátá

                      Spisový a skartační řád a ochrana osobních údajů

 

§31

Spisový a skartační řád

(1)O jednání orgánů České republiky se vyhotovuje zápis. V zápise musí být uvedeno místo, datum a program jednání, podané návrhy a usnesení.

(2)Zápis provádí určený zapisovatel a schvaluje jej orgán, jehož se týká.

(3)Vyhotovený zápis podepisuje zapisovatel a jeho správnost ověřuje statutární zástupce nebojím pověřený funkcionář.

(4)Zápisy se opatřují pořadovými čísly a řadí se časově za sebou. K zápisu se připojuje prezenční listina a další doklady vztahující se k jednání.

(5)Za písemnosti orgánu České republiky odpovídá generální sekretář spolu se svým asistentem a za písemnosti orgánu územní skupiny sekretář s pokladníkem.

(6)Skartace písemností se provádí po 5 letech, nestanoví-li právní předpisy jinak.

(7)Skartaci písemností při zániku územní skupiny, nebo celé sekce České republiky provede orgán určený předsednictvem.

 

§32

                                         Ochrana osobních údajů

Za ochranu osobních údajů odpovídá prezident sekce, generální sekretář, vedoucí územní skupiny a člen územní skupiny pověřeným vedením evidence členů.

 

§33

                                    Informování o zahraničních cestách

Územní skupiny jsou povinny informovat předsednictvo České republiky o uskutečnění zahraničních služebních cest členů územní skupiny a o přijetí zahraničních návštěv. Informace obsahuje termín, účel a místo konání zahraniční cesty nebo zahraniční návštěvy a počet účastníků.


Příloha č. 3

Stanov International Police Association, sekce České republiky

 

International Police Association, sekce české republiky 

 

 

 

 

foto 3,5x4,5Znalost jazyka:

pasivní*

Znalost jazyka:

aktivní*

Zájmová činnost:

 

Má vaše dítě (15-20 let) zájem zúčastnit se mezinárodní výměny mládeže   ano* ne*

Zájem o dopisování s kolegou z jiného státu(i rodinný příslušník)               ano* ne*
Stát:____________________________________________________________________________

Souhlasím s obsahem stanov asociace a s tím, že budu dodržovat pravidla IPA. Pokud budu přijat, budu podporovat práci asociace plněním podmínek členství, zaplatím členský příspěvek a pravidelně poukážu roční příspěvek vždy k 1. lednu každého roku. Dále souhlasím, aby má osobní data byla použita v interní evidenci IPA sekce ČR a bylo s nimi nakládáno dle platné právní úpravy- (Zák. 101/2000 Sb.)

 

Datum: Podpis:

Vedoucí územní skupiny_______________________________________

Ověřeno dle OP:


Jméno, příjmení, ved.územní skupiny


Příloha č. 4

Stanov International Police Association sekce České republiky 

 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA)

v

sekce České republiky

Kounicova 24, 611 32 Brno


 
 


Titul:


Jméno:


Příjmení:


 

 

Číslo členského průkazu:

Původní data:

 

 

 

 

Nová data:


Datum:


Podpis:


 

 

 

 

 

Platnost uvedené změny ověřil a za správnost odpovídá vedoucí územní skupiny č. (sekretář, pokladník)


Datum:


Podpis: